Copyright Robert Cole 2015
      No copying or distributing

The Eight DO
NANKAIDO
The Eight Roads of KOTO

 


- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns

SANUKI 

SANUKI: ITAME with MASAME. SUGUHA, 
KO-MIDARE BA and GUNOME-MIDARE in deep NIOI.
___________________
NARIMUNE SABURODAYU DAI-JI 1126     
 _|_                               
  |________________________________________________ 
__|_____             -brothers-                  __|_____
KIYOFUSA SABURODAYU KEN-PO 1213                  NARIMUNE 
  |      __________________________________________| KEN-PO 1213
  |  ___|____                                    __|______
  |  KAGEMUNE SHO-KYU 1219                       MITSUMUNE(1) 
  |  ___|_____                                     | KEN-CHO 1249
  |  KAGEMITSU KAN-GEN 1243    ____________________|
  |  ___|____              ___|____              __|______           
  |  NARIMUNE              HIDENOBU KO-AN 1278   MITSUMUNE(2)   
  |  BUN-EI 1264           ___|____              KO-AN 1278
  |   ______ ________      HIDEYUKI SHO-O 1288   
  |   SANREN TOMOYUKI       
  |    -BUN-EI 1264-     
  |________________ _________________________ 
__|_____       ____|____                 ____|____ 
KIYOFUSA       KUNITOSHI(1) KA-TEI 1235  YUKITOSHI HO-JI 1247
KEN-CHO 1249   ____|____                 ____|____  
               KUNITOSHI(2) KO-CHO 1261  MITSUMUNE KO-AN 1278
__________                 __________ ________
SHIGETSUGU SHO-O 1288      YOSHIMITSU YUKIKUNI   
___|_____                    - TOKU-JI 1306 -    
KUNITOSHI EN-KEI 1308      _________
___|____                   KUNIYOSHI SHO-WA 1312
NARIMUNE EI-WA 1375  
(HARIMA)
_________                                _________           
MITSUMUNE TEI-WA 1345                    TOMOTOSHI BUN-RYAKU 1234
_________ _________ ________             ____|____    
MITSUKAGE MITSUSADA MOTOHIRO             TOMOTOSHI SHO-O 1288
- TEI-JI 1362 -                          _________               
                                         TOMOTOSHI(1) SHO-WA 1312
_________                                ____|____  
MITSUMUNE KO-O 1389                      TOMOTOSHI(2) KEM-MU 1334
________  ________                       ____|____ 
HIDENOBU  HIDEYUKI                       TOMOTOSHI(3) O-AN 1368
  - O-EI 1394 -    
________  ________   ______________    ________
HIDEZANE  HIDEMASA   AJARI YUKIKUNI    SADASUMI
  - MEI-O 1492 -      KA-KICHI 1441    TEN-SHO 1573

MITSUMUNE (f: NARIMUNE): SANSHU ANO-GORI JU MITSUMUNE


KAGEMITSU KAN-GEN 1243 
     KAGAWA-GORI JU KAGEMITSU
     SANSHU KAGAWA-GORI JU KAGEMITSU
- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns