Copyright Robert Cole 2015 -
No copying or distributing

The Eight DO
NANKAIDO
The Eight Roads of KOTO

 


- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns

IYO The NANKAIDO is a style-fulcrum between SATSUMA and YAMATO.
 |        IYO: Shallow blades in MASAME. SUGUHA, GUNOME O-MIDARE.
 |_ _____________________ 
___|_____ -brothers- ____|___ 
KUNIYOSHI            KUNINAGA SHO-AN 1299 
   | SHO-O 1288          |______________________
   |  to BUN-WA 1352 ____|___               ____|____
   |                 KUNIMASU SHO-CHU 1324  KUNITOSHI BUN-PO 1317
   |                     |______________________
   |                 ____|____               ___|____
   |                 KUNIYOSHI O-EI 1394     KUNIHISA O-EI 1394
   |                     |______________________  
   |                 ____|____               ___|____
   |                 KUNIYOSHI BUN-MEI 1469  KUNINORI
   |                 ____|____                  EI-KYO 1429
   |                 KUNIYOSHI MEI-O 1492
   |________________________ _________________________
___|____                 ___|____                     |
KUNIMASA(1) KEM-MU 1334  KUNISADA KEM-MU 1334         |
___|____                 ___|____                     |
KUNIMASA(2) TEI-JI 1362  KUNIMOTO TEI-JI 1362         |
___|____                                  ____________| 
KUNIMASA(3) MEI-TOKU 1390            ____|____    ____|____   
___|_____                            YASUCHIKA    KUNISHIGE  
YASUCHIKA KA-KICHI 1441              TEI-JI 1362  TEN-JU 1375
________                             
KUNIMASA TAI-EI 1521                  ________                  
________                              KUNITOMO BUN-WA 1352      
YASUYUKI TAI-EI 1521                  _________                 
________________                      TOSHIHISA TEI-JI 1362     
YASUIYE KOTSUNAN                      ________                  
  _|_    MEI-TOKU 1390                KUNINAGA (Later: AKASAKA) 
   |_____________                     KO-RYAKU 1379             
___|____     ____|____                   ________                  
YASUSADA(2)  YASUKATSU(1) EI-SHO 1504    KUNIHARU BUN-AN 1444      
___|____     ____|____                   _______               
YASUSADA(3)  YASUKATSU(2) EI-ROKU 1558   YASUIYE BUN-MEI 1469  
________                                 _________             
KUNIFUSA(1) TEN-SHO 1573                 KUNIMITSU CHO-KYO 1487
___|____                                 ________              
KUNIFUSA(2) TEN-SHO 1573                 KUNIKANE KYO-ROKU 1528


_________ _________ _________        ________    
YASUCHIKA YASUTSUNE YASUYOSHI        YASUNAGA    
       - TEN-MON 1532 -              EI-ROKU 1558
IYO
KUNIYOSHI SHO-O to BUN-WA (br: KUNINAGA): MASAME. SUGU KO-MIDARE.

KUNINAGA SHO-AN (br: KUNIYOSHI): MASAME. SUGU KO-MIDARE.

KUNIMASU SHO-CHU (f: KUNINAGA): MASAME. SUGU KO-MIDARE.

YASUCHIKA TEI-JI (f: KUNIYOSHI): MASAME. SUGU KO-MIDARE.

YASUIYE MEI-TOKU: MASAME HADA. SUGU KO-MIDARE GUNOME-MIDARE BA
        and various GUNOME patterns.

YASUKATSU EI-ROKU: MATSUYAMA. SUGU GUNOME-MIDARE.
- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns