Copyright Robert Cole 2015
        No copying or distributing

The Eight DO
NANKAIDO
The Eight Roads of KOTO

 


- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns

AWAJI   
_________
SHIGEKUNI EI-EN 987
_____________                           ________
RAI YOSHIKUNI EN-BUN 1356               KUNIYASU O-AN 1368
    ____|____                           ______________
    YOSHIKUNI GEN-CHU 1384              RAI SHIGETSUGU EI-WA 1375
                                                
RAI YOSHIKUNI: ITAME with MASAME. SUGUHA.       
                                                


_________  
SUKETOSHI EI-SHO 1504
- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns