Copyright Robert Cole 2015 -
No copying or distributing

The Eight DO
NANKAIDO
The Eight Roads of KOTO

 - NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns

AWA KAIBU - SHIKOKU 

                   KO-ITAME MOKUME,NAMINOHIRA YOWAI weak AYASUGI.
                   O-HADA.SHIRA-KAMI "White Hair" is associated.
                   SUGUHA, GUNOME-MIDARE, CHOJI and O-NOTARE in 
                   NIE. There are several characters used for 
                   KAIBU or KAIFU, and several seen.

Main lines:   FUJI O--EI 1394
                |__________                  
              __|____   ___|____
              UJIHISA   MOROHISA
              UJIYOSHI  UJIFUSA
              YASUYOSHI FUSAYOSHI            

____                   ____                 ________
FUJI KA-GEN 1303       FUJI O-EI 1394       ARIYOSHI EI-TOKU 1381
    ____________________|
___|___ - brothers - ___|____                      ______________
UJIHISA O-EI 1394    MOROHISA O-EI 1394            KYUSHU UJIHISA
   |                    |___________________          O-EI 1394
   |                 ___|__              ___|___
   |                 UJIIYE EI-KYO 1429  UJIFUSA KA-KICHI 1441
   |                 ___|_____           ___|_____ 
   |                 TSUNENORI           FUSAYOSHI(1) O-NIN 1467
   |                  BUN-MEI 1469       ___|_____    
   |                                     FUSAYOSHI(2) TAI-EI 1521
   |                  ______________________|
   |              ___|____               ___|_____
   |              FUSAHITO TEN-MON 1532  FUSAYOSHI EI-ROKU 1558
   |___________________________
___|____                    ___|____              
UJIYOSHI(1) KA-KICHI 1441   HISAYASU KA-KICHI 1441
   | (UJIYOSHI begins       ___|____              
   |  in KO-RYAKU 1379)     SUKEHISA BUN-MEI 1469 
   |________________________ ___________________________________
___|____                ____|____                               |
UJIYOSHI(2) MEI-O 1492  FUSAYOSHI O-EI 1394                     |
___|____                    |______________                     |
UJIYOSHI                  __|____      ____|___                 |
                          UJIYASU      MOROMUNE BUN-AN 1444     |
                          EI-KYO 1429  ____|____                |
                                       MOROTSUGU BUN-MEI 1469   |
     ___________________________________________________________|
____|____                              
YASUYOSHI(1) O-EI - BUN-MEI 1469       
    |______________ ___________        
____|____       ___|____    ___|____   ________                
YASUYOSHI(2)   YASUHISA    YASUNAGA   YASUYUKI O-NIN 1467     
    |____________  - EI-SHO 1504 -     ___|____                
____|____     ___|___                  YASUYUKI(2) EI-SHO 1504 
YASUYOSHI(3)  UJIFUSA                  ___|____                
EI-ROKU 1558   TEN-MON 1532            YASUYUKI(3) TEN-MON 1532

FUJI KA-GEN: Working for the Manor at KAIBU.

FUJI O-EI: NAMINOHIRA style pervades in KAIBU.

AWA KAIBU Group
ARIYOSHI EI-TOKU: Also signed with the AKIRA form of ARI. MOKUME
        with MASAME. SUGUHA and O-NOTARE BA.
     ASHU JU ARIYOSHI

MOROHISA O-EI: KO-ITAME of MASAME. Deep-falling NIOI. NAMINOHIRA- 
           style SUGUHA, GUNOME-MIDARE and O-NOTARE BA. 

UJIHISA O-EI: SUGUHA, KO-NOTARE.       

UJIYOSHI(1) KO-RYAKU to KA-KICHI: KO-MOKUME MASAME. O-HADA. SUGU-
        GUNOME KO-CHOJI MIDARE. Later:NOTARE-MIDARE, SUNAGASHI. 

UJIYOSHI(2) MEI-O to EI-SHO: SUGU GUNOME-CHOJI HA.

YASUYOSHI(1) O-EI to BUN-MEI (f: UJIYOSHI): NAKA-KORI KAIBU. Made
        KO-MOKUME HADA. HAMON is SUGU KO-MIDARE GUNOME-MIDARE 
        that undulates gently.
     ASHU JU YASUYOSHI
     ASHU YASUYOSHI SAKU

YASUYOSHI(2) EI-SHO: ITAME MASAME. SUGU KO-MIDARE GUNOME-MIDARE.

YASUHISA EI-SHO (t: YASUYOSHI): Work to TEN-MON 1532.

YASUNAGA TAI-EI:Standing ITAME MASAME. NIE SUGU KO-NOTARE. ASHI.
        YASUMITSU TEN-MON: YASUYOSHI KAIBU.
     ASHU JU YASUMITSU SAKU

MOROTSUGU BUN-MEI: SUGU GUNOME-MIDARE O-NOTARE MIDARE with ASHI.


              _________       _________   ________ 
              MUNEYOSHI       MUNETOSHI   YASUNAGA 
              BUN-GI 1501       - TAI-EI 1521 -    
         ________ _________ ________________     
         UJISHIGE YASUMITSU UJINOBU SUKEDAYU     
                - TEN-MON 1532 -  ________       
         _______  _______         UJITSUGU EI-SHO 1504
         UJISADA  UJIZANE         ________        
         - TEN-SHO 1573 -         UJITSUGU EI-ROKU 1558 
Return to: Sho-shin
Glossary