Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing BIZEN- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns
BIZEN NAOMUNE Group
   _______
   NAOMUNE Founder KA-O 1169        "Four Sons of KUNIZANE"
     |_______________________________________
   __|_____                               ___|_____  
   KUNIZANE(1) SHO-AN 1171                SANETSUNE KA-O 1169
     |    ___________________________________|__________________ 
     | __|_____                           ___|____              |
     | SANEMUNE KEN-NIN 1201              SANETADA KEN-NIN 1201 |
     |   |_______________                 ___|____              |
     | __|_____       ___|____            SANESADA NIN-JI 1240  |
     | KUNIZANE       KUNIYASU BUN-EI 1264                      |
     | RYAKU-NIN 1238  _____________________ ___________________|
     |            ____|___               ___|____     
     |            SANENORI AN-GEN 1175   SANEFUSA(1) SHO-KYU 1219
     |            ____|___               ___|____
     |            SANESADA KEN-KYU 1190  SANEFUSA(2) KO-CHO 1261
     |            ____|____                           
     |            SANETSUNE To HATAKEDA TEM-PUKU 1233
     | "Four Sons" 
     |_____________________ _________________ __________________
1st__|_____         2nd ___|____  3rd _______|_______  4th _____|__ 
   KUNIZANE(2)          KUNISADA      SABURO KUNIMUNE      KUNIYASU
   __|____ SHO-GEN 1207    | SHO-JI 1199     | -RYAKU-NIN 1238- |  
   NAOHISA              ___|_____            |       ___________|   
   JO-EI 1232           SADATSUNA            |   ___|____ ______|__ 
              _____________| KA-ROKU 1225    |   SANEKUNI SANECHIKA 
          ___|____      ___|_____            |    - BUN-EI 1264 -  
          SADAZANE      SADATSUNE            | 
          SHO-GEN 1259  SHO-KA 1257          |
   __________________ __________ ____________|         
__|______   _________|___   ____|____    ____|____  
KUNITSUNA   HOKI MASAMUNE   SADATSUNA    KUNITSUGU SHO-GEN 1259
  | - BUN-EI 1264 -         BUN-O 1260   ____|_____              
__|______                                YOSHITSUNA SHO-GEN 1259 
KUNITSUNE TOKU-JI 1306              
                             See SABURO KUNIMUNE School 


NAOMUNE(1) KA-O: Founder NAOMUNE School. Work to KEN-KYU 1190.
        KO-KISSAKI, FUNBARI, strongly KOSHIZORI TACHI. KO-MOKUME
        is evenly covered with JI-NIE and standing UTSURI. NIE 
        SUGUHA or KO-MIDARE of KO-CHOJI BA with ASHI has KINSUJI.
        NAOMUNE(2): See NORIMUNE School

SANENORI AN-GEN (f: SANETSUNE): To GEN-RYAKU 1184.

SANESADA KEN-KYU (f: SANENORI): MOKUME HADA. KO-CHOJI MIDARE BA.

SANEFUSA SHO-KYU (f: SANETSUNE): Twenty-four GOBAN - 5th month.
        FUKUOKA ICHIMONJI SAKON. Standing MOKUME HADA has JI-NIE.
        KO-MIDARE of KO-CHOJI BA. Note: Sons, TOMOTADA and 
        SANETSUNE of MIMASAKA were Twenty-four GOBAN of the 10th
        month.

KO-BIZEN NAOMUNE School
KUNIZANE(1) SHO-AN (t: NAOMUNE): Work to SHO-JI 1199. KO-MOKUME. 
           KO-MIDARE BA and KO-CHOJI, may be uneven. O-MIDARE BA.

KUNIZANE(2) SHO-GEN (f: KUNIZANE 1): 1st son BIZEN TARO. 
        From SHO-JI 1199 through KEN-CHO 1249. GONnoKAMI. 
        One theory: KUNIZANE(2) same as KUNINAGA. KO-NIE 
        undulating MIDARE BA with ASHI-IRI. 
     KUNIZANE 
NAOHISA JO-EI (f: KUNIZANE):From  JO-EI through BUN-EI.

KUNIYASU RYAKU-NIN (f: KUNIZANE): Transferred to SAGAMI.

SANEKUNI BUN-EI: (f: KUNIYASU): From JO-EI 1232. NAOMUNE Group.
           MOKUME. KO-MIDARE BA and KO-CHOJI MIDARE.

SANECHIKA BUN-EI (t: KUNIYASU): KO-MOKUME. KO-MIDARE BA and 
        KO-CHOJI BA.

KUNISADA SHO-JI (f: KUNIZANE 1): 2nd son JIRO. Work to KEN-PO 1213.
        NAOMUNE group. MOKUME HADA with JI-NIE. SUGUHA and 
        KO-CHOJI BA that varies in height.
     KUNISADA

SADATSUNA KA-ROKU (f: KUNISADA): NAOMUNE Group. Work to KAN-GEN
        1243. MOKUME. KO-MIDARE and KO-CHOJI BA.

SADAZANE SHO-GEN (f: SADATSUNA): KO-MIDARE of KO-CHOJI BA.

SANETOSHI JO-EI (t: SADAZANE): Standing ITAME HADA has JI-NIE.
        KO-NIE KO-MIDARE BA and CHOJI with KO-ASHI.

SANEMUNE KEN-NIN (f: SANETSUNE): NAOMUNE Group. KO-MOKUME HADA. 
           KO-CHOJI MIDARE BA.

SANETADA KEN-NIN (f: SANETSUNE): To TEM-PUKU 1233. KO-MOKUME. 
           KO-CHOJI MIDARE BA.

SANEIYE BUN-RYAKU (t: SANEMUNE, f: KAGEYORI): MOKUME. CHOJI BA.

KUNIYASU KA-TEI (f: SANEMUNE): Work to BUN-EI 1264. NAOMUNE Group

KO-BIZEN NAOMUNE School
KUNIMUNE JO-EI (f: KUNIZANE 1): 3rd son This is the famous 
        SABURO KUNIMUNE. See BIZEN SABURO - School follows

KUNITSUGU SHO-GEN (f: KUNIMUNE): TSUGU: KEI form, to succeed to.

KUNITSUNA BUN-EI (f: KUNIMUNE): See BIZEN SABURO School.

KUNITSUNE TOKU-JI (f: KUNITSUNA): Work from SHO-GEN 1259. MOKUME.
        KO-CHOJI BA. See BIZEN SABURO School.


MASAMUNE BUN-EI (t: KUNIMUNE): From JO-EI 1232. Moved later to
        HOKI, see HOKI. Standing ITAME runs under JI-NIE. Uneven
        NIE KO-GUNOME with ASHI and YO pushes an undulation to 
        the line. Thick strokes seem fairly centered. 
        See BIZEN SABURO School and HOKI.

YOSHITSUNA SHO-GEN (t: KUNITSUGU): MOKUME shows NIE JI-BA. 
        KO-MIDARE of KO-CHOJI BA. See BIZEN SABURO School. 
- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns