Copyright Robert Cole 2015
No copying or distributing -

BIZEN
KOKUBUNJI- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns
A KOKUBUNJI village grew around the local KOKUBUNJI Temple 
located in all provinces. The KOKUBUNJI were provincial
temples set up by Emperor SHOMU in 737.
The men's KOKUBUNJI were under the jurisdiction of TODAIJI,
the women's under HOKKE-JI with ten AMA in each.


KOKUBUNJI
                _____________________________                             | FUKUOKA ICHIMONJI SUKEMURA  |                             |         SUKEKUNI            | MUNEHIRO KEN-KYU 1190       |    To BINGO KOKUBUNJI       |    |________________        |_____________________________| ___|_____        ___|____    MUNETSUNE        MUNESUKE KA-ROKU 1225 TEI-O 1222       ___|____                  MUNEYUKI BUN-O 1260 MUNETSUNE TEI-O (f: MUNEHIRO): OSAFUNE ROKURO. From KEN-KYU 1190.             ITAME HADA has standing MIDARE-UTSURI. SUGU KO-MIDARE             of KO-CHOJI. FUKUOKA MUNETSUNE follows in KEN-CHO 1249 TSUNETOMO SHO-KYU 1219 ________ MUNENORI ___|_____ MUNETSUNA TEM-PUKU 1233 SUKETAKA KAN-GEN 1243            ITAME HADA. MIDARE BA.      BIZENnoKUNI SUKETAKA KANENAGA ?? ___|____ NAGAKANE BUN-O 1260        BIZEN no KUNI JUNIN NAGAKANE MUNETSUGU BUN-O 1260 MUNENORI BUN-O 1260 ________ SUKEMURA KO-AN 1278 SUKEMURA KO-AN: NAOMUNE group. KOKUBUNJI JU. KO-KISSAKI TACHI             SUGATA. KO-MIDARE BA has ASHI. Same as NAOMUNE. SUKENAWA KO-AN 1278               ________                          SUKETOMO                          ___|____                          SUKENAGA KO-AN 1278               ___|____                         SUKETOMO EN-KEI 1308                                              SUKENAGA KO-AN: FUKUOKA ICHIMONJI. Work to KA-GEN 1303. ITAME has         UTSURI. NIOI-DEKI CHU-SUGUHA.      MEI: ICHI SUKENAGA TSUKURU 

KOKUBUNJI
NAGASUYE SHO-O 1288           
     __________
     SHIGECHIKA SHO-O 1288    
_________|____                
WAKE SHIGESUKE KA-REKI 1326 (KUNIMUNE DEN)
         |________________________
     ____|____                 ___|____
     SHIGESADA GEN-TOKU 1329   MORIHIDE 
     ____|____                 TEI-WA 1345     
     SHIGESADA O-EI 1394

SHIGECHIKA SHO-O: To EI-NIN 1293. 
    MEI: BISHU OSAFUNE SHIGECHIKA

SHIGESUKE KA-REKI (f: SHIGECHIKA): WAKE. SUE-KAMAKURA, CHU-
        KISSAKI TACHI SUGATA. ITAME HADA. KO-MIDARE BA and 
        CHOJI-MIDARE BA. See WAKEnoSHO
    MEI: SHIGESUKE
         BIZEN-no-KUNI WAKEnoSHO JU SHIGESUKE
         BIZEN-no-KUNI WAKEnoSHO JUNIN SHIGESUKE

SHIGESADA GEN-TOKU (f: SHIGESUKE):
    MEI: BIZEN-no-KUNI JU SHIGESADA

SHIGESADA O-EI: From SHI-TOKU 1384 to the O-EI.
    MEI: SHIGESADA

MORIHIDE TEI-WA (f: SHIGESUKE): OSAFUNE JU. Said to be a KOZORI
        smith.


YUKIZANE KO-AN: WAKI GORI HIKASA JU. See WAKEnoSHO
     YUKIZANE
     HIKASA SHO YUKIZANE
     BIZEN-no-KUNI HIKASA SHO YUKIZANE

YUKIHIDE SHO-AN: EI-NIN 1293 to SHO-AN 1299. WAKI-GORI HIKASA JU.
          KO-MIDARE with ASHI-IRI. SHINSHI was a late addition.
     YUKIHIDE
     BIZEN-no-KUNI HIKASA-SHO JUNIN YUKIHIDE
     BIZEN-no-KUNI HIKASA JUNIN SHINSHI YUKIHIDE
     BIZEN-no-KUNI HIKASA JUNIN SHINSHI YUKIHIDE TSUKURU
     BIZEN-no-KUNI HIKASA GYO-SHO JUNIN YUKIHIDE TSUKURU
     BIZEN-no-KUNI HIKASA GYO-SHO JUNIN SHINSHI YUKIHIDE TSUKURU

NAGASHIGE                       SUKENAGA SHO-AN 1299
___|____                        
SHIGEIYE SHO-O 1288             SUKEMORI KA-GEN 1303 
                                        
NOBUSANE EN-KEI 1308            NORITSUGU KA-GEN 1303 SABEInoJO
_________
SUKEYOSHI GEN-TOKU 1329 See KAWATAnoSHO 
- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Juyo Cookbook
Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns