KYOTO
         
HORIKAWA
          HORIKAWA-DEN
         
MISHINA
          MORIOKA
OSAKA
           
KUNISADA

             KUNISUKE

            TSUDA
            OSAKA TAMBA
            HIDARE MUTSU 
            IKKANSHI TADATSUNA
            OSAKA ISHIDO
            TAKAI
            OZAKI
            GASSAN
Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing Edo Omura School
PrimerEDO - MUSASHI PROVINCE

OMURA                
KABOKU SHO-HO 1644    
  |__________________________ _________      
___|___   ____|___ ___|___ 
YASUKUNI GEN-ROKU 1688 KANEYASU  BOKUDEN
|__________  See Mino        
___|____  ____|____          
YASUKUNI  YOSHITERU
_________|_________ 
UISHINSHI MASAHIDE  BITCHU
KUNISHIGE     MUSASHI OMURA: ITAME. GUNOME-MIDARE  ____|____   KYO YOSHITAKE
O-MIDARE HA.                  KUNISHIGE   ________|____
EDO YOSHITAKE
SHINTO SHIMOHARA: ITAME-MASAME HADA. MOKUME.
SUGUHA, HIRO-SUGU GUNOME-MIDARE BA, and
HAKO-MIDARE forms. KO-NIE and KO-ASHI.


YASUKUNI GEN-ROKU YAMAMOTO TOTA. See SHITAHARA.

YOSHITAKE(1) ENPO (f: KYO KUNITAKE): HORIKAWA. KAWADE-SHI
TAYU. Has his father's YAMASHIRO SANJO background
and moves to EDO. Strongly standing KO-ITAME,
MOKUME mix of running HADA has JI-NIE.
KO-NIE DEKI SUGUHA, ASAKI-NOTARE, GUNOME-MIDARE
and O-GUNOME MIDARE BA.
SUGU BOSHI has TOGARI or KO-MARU turn.
Dies in GEN-ROKU SHICHINEN 1694.
RYO-WAZAMONO.
IZUMO DAIJO FUJIWARA YOSHITAKE
IZUMOnoKAMI HOTETSU NYUDO YOSHITAKE
HEIANJO JU IZUMO DAIJO FUJIWARA TAE YOSHITAKE

YOSHITAKE(2) (f: ECHIZEN KUNITSUGU, grf: YOSHITAKE(1):
KAWADE KICHIZAEMON.Lived at EDO DOKI-CHO. KO-ITAME
HADA with MASAME in the SHINOGI-JI.
Tight NIOI-GUCHI of slightly undulating GUNOME-
MIDARE TOGARI. SUGUHA of deep NIOI and KO-NIE.
RYO-WAZAMONO.
IZUMOnoKAMI YOSHITAKE
IZUMOnoKAMI FUJIWARA YOSHITAKE
Kaboku
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 5 Bu (71.3cm)
Moto-Haba: 9 Bu 8 Rin (2.97cm)
Nakago: 6 Sun 3 Bu (19.1cm)


  Nakamori Ikuichi Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, elongated Chu-Kissaki.

Standing Itame Hada. Masame in the Shinogi-Ji.
Asaki-Notare Hiro-Suguha has Gunome-Midare with Ashi where Sunagashi and Kinsuji strafe figures. Ara-Nie in the Habuchi. hamon widens through the upper.
Hiro-Sugu Ko-maru Boshi has Hakikake.
Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.
Echigo Bakkashi Omura Kaboku Saku Kore
Kinzogan:
Osekigawa
Shinju Gomai Kofuku TsukuruKaboku
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 7 Bu (71.75cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Bu (4.54cm)
Nakago: 7 Sun 8 Bu (23.6cm)


Saito Takao Family Possession.
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide blade with elongated Chu-Kissaki.
Bo-Hi, both sides.
Shirake style, standing Itame Hada has Masame in the Shinogi-Ji.
Hiro-Suguha gets wider in the upper. Nie-Deki with Nijuba and Tobi-Yaki, Ashi and Yo. Ura has Kuzure Ba.
Omote Boshi is Suguha with Ko-Maru, Ura-Boshi is Notare with Yo to Ichimae.

Haagari Kurijiri
Ubu Nakago has two Mekugi-ana.

    
Echigo Bakkashi Omura Kaboku I Shikoku Kaji
Yokubun Kubyaku-nen Nakashi Monogatri

Shoho San (nen) Ni Gatsu Kichi Nichi - Yohi Kaji
Shinju Gomai Kofuku Ubu Setsu Maki no Toku


Tokyo National Museum Exhibition

Kaboku
Nagasa: 2 Shaku 3 Sun 3 Bu (71.9cm)

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, wide blade with elongated Chu-Kissaki.

Standing Itame Hada has Masame in the Shinogi-Ji.
Hiro-Sugu Asaki-Notare reaches the Shinogi through the upper and throughout. Nie-Deki of Ko-Gunome Ko-Choji-Midare that becomes Nijuba with Tobi-Yaki, Ashi and Yo. Hamon becomes Yaki-Kuzure all along and through the upper.
Full Boshi to Ichimae.

Ubu Haagari Kurijiri
Nakago has one Mekugi-ana.

    
Echigo Bakkashi Omura Kaboku I Shikoku Kaji
Yokubun Kubyaku-nen Raishi Monogatri

Shoho San (nen) Ni Gatsu Kichi Nichi - Yohi Kaji
Shinju Gomai Kofuku Ubu Setsu Maki no Toku