OSAKA
        KUNISADA

         KUNISUKE

        TSUDA
        OSAKA TAMBA
       HIDARE MUTSU & SAKAKURA
       IKKANSHI TADATSUNA
        OSAKA ISHIDO
        TAKAI
        OZAKI
        GASSAN
Copyright Robert Cole 2015
 No copying or distributing

Ikkanshi Awataguchi Tadatsuna

OSAKA - SETTSU PROVINCE
OSAKA SHINTO - IKKANSHI AWATAGUCHI TADATSUNA

TADATSUNA: NASHIJI-like KO-MOKU ITA with MASA in the SHINOGI.
CHU-SUGU, O-CHOJI MIDARE, O-NOTARE, HITATSURA and TORAN-MIDARE.
SUNAGASHI. NIE and NIOI. OSAKA YAKIDASHI. School famous for
HORIMONO.

                                                      "AWATAGUCHI TADATSUNA"           IKKANSHI
                                                                                               MAN-JI 1658 TADATSUNA
                ______________________________ _____________ _____________|____________
_______|_____                                         _____|_____    ______|_____    ______|_____    _____|_______
KANETSUNA(1) KAN-BUN 1661       TADAYUKI    NAGATSUNA  TADATSUNA   MASATSUNA
_______|_____                                                    |____________                            |____________
KANETSUNA(2) HO-EI 1704               _____|____     ______|____       ______|____   ______|_____
                                                                  TADAYUKI   TADASHIGE    TADATSUNA   MUNETSUNA


TADAYUKI SHODAI 1st generation - KANBUN 1661 SETTSU
       TAIROUEMON. Student of 1st generation AWATAGUCHI TADATSUNA. He made Suguha,
       Gunome Choji Ba, Ashi Naga Choji
. Made swords with Shodai Tadatsuna. He is considered the
       best of the Tadatsuna school.  Often Suguha, his Yakiba are therefore compared and considered
       equal with Suguha of Hizen Omi Daijo Tadahiro 2nd generation
.
       His are judged RYO WAZAMONO

TADAYUKI
     SESSHU JU FUJIWARA TADAYUKI
     SETTSU-no-KAMI TACHIBANA TADAYUKI
     AWATAGUCHI OMI-no-KAMI TADATSUNA OTODESHI

 

KANETSUNA(1) KAN-BUN (t: TADATSUNA): CHUSABURO. ITAME HADA. CHOJI-MIDARE BA.
          Also signed with alternate KANE.
Two-character MEI are early. Transferred to EDO. 
          GUNOME-CHOJI BA.
    KANETSUNA
    AWATAGUCHI FUJIWARA KANETSUNA

MASATSUNA KAN-BUN (f: TADATSUNA(1): ITAME HADA with MASAME Some MUJI. JI-NIE.
       Style of father, CHOJI-MIDARE BA.
AWATAGUCHI FUJIWARA MASATSUNASesshu Ju Fujiwara Tadayuki


Awataguchi Fujiwara Masatsuna

Tadatsuna - A Time of Peace
Kurikara with Bamboo Blossoms - Carp and Waterfall

Nagasa: 2 Shaku 1 Sun (63.6cm)
Moto-Haba: 1 Sun 5 Rin (3.18cm)
Nakago: 6 Sun 2 Bu (18.94cm)


Okano Mitsuhiro Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori to strong Chu-Kissaki, almost O-Kissaki.
Omote: Kurikara and Ume Plum Tree.
Ura: Koi no Taki Nobori Carp Going Up the Waterfall in a frame.
Extreme Ko-Itame Hada, almost Muji. With brilliant, clear and thick Ji-Nie.
Notare O-Gunome and Choji with Ashi in nioi-Fukashi and clear Ko-Nie. .
Notare-Komi Saagari Boshi has Ko-Maru and long-falling Kaeri.
Ubu
Haagari Kurijiri Nakago has one Mekugi-ana.

     Ikkanshi Tadatsuna   -  Chodo Saku
     Genroku Juni-nen Hachi gatsu Hi

Collaboration of Dr Tokuno with Yoshiyuki Miyauchi and Sho-shin
Tadatsuna

Tadatsuna
 N
agasa: 2 Shaku 3 Sun 9 Bu (72.42cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 7 Sun 6 Bu (23.02cm)


Ota Yoshiaki Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, shallow Sori, elongated Chu-Kissaki.
 Standing Ko-Itame Hada that runs.
Nie and Nioi Gunome Choji-Midare Ba with Kinsuji that has some Togari opening tops and striating Sunagashi.
Chu-Sugu Saagari Boshi has Hakikake and slight Togari.
Ubu
Haagari Nakago has one Mekugi-ana.

 
Awataguchi Omi-no-Kami Tadatsuna
 
Futatsu Do Saidan
           Yamano Kanjuro Hisahide (Kao)

Teikyo Futatsnen Ki-no-To Ushi (Ox) Shi Gatsu Ni-ni Shichi Hi

                                       Kinzogan Cutting Test two bodies
                                                           Second Year of Tei-Kyo

Tadatsuna

Tadatsuna
 Nagasa: 1 Shaku 9 Sun 2 Bu 5 Rin (58.33.81cm)
Moto-Haba: 9 Bu 8 Rin (2.97cm)
Nakago: 5 Sun 7 Bu 5 Rin (17.42cm)


Taguchi Ginosuke Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, gently curved with elongated Chu-Kissaki.
Omote has Kurikara and Vajra Ken, Ura is Umeki Plum Tree.
Very tightly knit and masterful Ko-Itame Hada has clear Ji-Nie.
Rolling Ko-Notare of Choji-Gunome Midare mix Nioi-Fukashi and Ko-Nie with brushed and running Sunagashi.
Notare Boshi with Ko-Maru and medium Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

     Ikkanshi Tadatsuna - Chodo Saku
     Genroku Juninen Ni Gatsu Hi
 
Tadatsuna Dambira

Tadatsuna
Nagasa: 1 Shaku 5 Sun 4 Bu (46.66cm)
Moto-Haba: 1 Sun 3 Bu (3.93cm)
Nakago: 5 Sun 2 Bu (15.76cm)

Ishii Kenji Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Mitsu-Mune, wide blade and strongly curved.
Carved To-Hi pans frame Maru upper and Kaku-dome at the Moto.
Kurikara Dragon chases the Heavenly Tama on Omote. Surrendering Dragon falls on Ura.
Itame Hada of great Beauty.
Chu-Suguha in Nie with Sunagashi and Kinsuji.

Chu-Maru gathers at the Mune for a short Kaeri.
Haagari Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana. Signature in bolder strokes.

     Awataguchi Omi-no-Kami Tadatsuna
     Horimono - Osaka Ju Fujita Michio

Tadatsuna

Tadatsuna
Nagasa: 1 Shaku 9 Sun 6 Bu 5 Rin (59.54.81cm)
Moto-Haba: 1 Sun 4 Rin (3.15cm)
Nakago: 6 Sun 1 Bu (18.48cm)


Iwama Family Possession

Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, deeply curved Toriizori. Chu-Kissaki.

Hori: Kaen Nobori Ryu Flaming Clouds and Dragon and Ura with.Vajra Ken.
Tightly knit Ko-Itame Hada has clear Ji-Nie.
Rolling Notare of Choji-Midare with Tobi-yaki and Ashi in Ko-Nie and Nioi-Fukashi.
Chu-Sugu Boshi to Togari Kaeri.
Ubu Kurijiri Nakago with one Mekugi-ana.

      Ikkanshi Tadatsuna - Chodo Saku
    Genroku Kyunen Hachi Gatsu Kichi Nichi


Tadatsuna

Tadatsuna - Second
Nagasa: 2 Shaku 5 Sun (75.75cm)
Moto-Haba: 1 Sun 1 Bu (3.33cm)
Nakago: 7 Sun 4 Bu (22.42cm)


2nd Tadatsuna -
Mori Family Possession
Shinogi-Tsukuri, Mitsu-Mune, deeply curved to elongated Chu-Kissaki.
Standing Itame Hada.
Choji-Midare Ba
with deep Ashi-naga rises high through the upper. Nie and Sunagashi run and dash repeatedly.
Chu-Sugu Boshi has Ko-Maru to a deep fall.
Ubu Kurijiri Nakago has two Mekugi-ana. Mei in bold strokes.

     Awataguchi Omi-no-Kami Tadatsuna
     Genroku Ju Yonnen Hachi Gatsu Kichi Nichi