Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
YAMASHIRO
YAMASHIRO AWATAGUCHI KUNIKIYO School
 "The Six Sons" of KUNIIYE

4th son


- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
 Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns
_____________
TORIN KUNIIYE
______________
TORIN KUNIKIYO KEN-NIN 1201
   |__________ _________
___|____   ___|___   ___|____
KUNIHIDE   IYENORI   SUYEMUNE
 - SHO-KYU 1219 -    TEI-O 1222


KUNIKIYO KEN-NIN (f:KUNIIYE): 4th son. TOSHIRO. Made swords at 
        KUJO OKA and also GOSHU KAMATA. Narrow bodied, deep 
        KOSHIZORI with KO-KISSAKI. KO-ITAME veiled in JI-NIE. 
        KO-NIE SUGUHA with ASHI, KO-MIDARE BA or SUGU KO-CHOJI 
        MIDARE with KO-ASHI and YO. SUNAGASHI. MEI on the left 
        side of the tang in either thick strokes or thin.
        See Tokubetsu Juyo Kunikiyo 

KUNIHIDE SHO-KYU (t: KUNIKIYO): MOKUME. SUGUHA.

IYENORI SHO-KYU (t: KUNIKIYO): Work to TEM-PUKU 1233. MASAME. 
        HOSO-SUGU KO-CHOJI MIDARE BA. 

SUYEMUNE TEI-O (t: KUNIKIYO): Work to KEN-CHO 1249. 

- NENGO Chrono
- NENGO Alpha
  Glossary
Titles
Personal Titles
Sovereigns