Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
BIZENOSAFUNE NAGAMITSU School - SANEMITSU
_________
SANEMITSU(1) SHO-O 1288
  |__________________________ ________________________
___|_____         ____|_____        ___|_____
SANEMITSU(2) SHO-KEI   TOSHIMITSU (TOSHI: GO)  MITSUNAGA
___|_____    1332     | GEN-KYO 1321    EN-BUN 1356
SANEMITSU(3)         |__________________________
MEI-TOKU 1390       ____|_____         ___|_____  
             TOSHIMITSU(1) (TOSHI: I)  SHIGENORI 
__________          | TEI-JI 1362      EN-BUN 1356
TSUNEYOSHI SHI-TOKU 1384   |______________________
____|_____        ____|_____   ___________|____
TOSHIMITSU(3) O-EI 1394  TOSHIMITSU(2)  YOSHII MITSUNORI
____|_____        SHI-TOKU 1384     O-AN 1368
TOSHIMITSU(4) EI-KYO 1429
____|_____  
TOSHIMITSU(5) BUN-MEI 1469

SANEMITSU(1) SHO-O (f: NAGAMITSU): Son and student. SUGATA: Mid 
    to late KAMAKURA transition. His traditional date has 
    been SHO-O 1288 past SHO-WA 1312. His swords resemble
    NAGAMITSU. MOKUME HADA has MIDARE-UTSURI. Complex 
    patterned CHOJI-MIDARE becomes SAKA. 2nd and 3rd 
    SANEMITSU follow in SHO-KEI 1332 and MEI-TOKU 1390.
  MEI: SANEMITSU 
     BISHU OSAFUNE SANEMITSU
     BIZEN OSAFUNE JU SAKON SHOGEN TAIRA SANEMITSU

TOSHIMITSU GEN-KYO (t: NAGAMITSU, f: SANEMITSU): From BUN-PO 1317.
    His TOSHI form: GO "Trailing." SUGU CHOJI-MIDARE BA with
    ASHI. A TOSHIMITSU in TEI-WA finds YOSHII and SUE-BIZEN
    TOSHIMITSU signed: BISHU OSAFUNE TOSHIMITSU. 
  MEI: BISHU OSAFUNE JU TOSHIMITSU

TOSHIMITSU(1) TEI-JI (t: NAGAMITSU, f: TOSHIMITSU): TOSHI form: I
    "Gain" MOKUME HADA. Small pattern GUNOME KO-CHOJI BA.
  MEI: BISHU OSAFUNE TOSHIMITSU

TOSHIMITSU(2) SHI-TOKU (f: TOSHIMITSU 1): Swords are found from
    SHI-TOKU 1384 to KA-KEI 1387 period. MOKUME. GUNOME-
    CHOJI BA.
  MEI: TOSHIMITSU
     BISHU OSAFUNE TOSHIMITSU

TOSHIMITSU(3) O-EI (f: TSUNEYOSHI): Perhaps BO-HI. O-EI style,
    distinct BO-UTSURI runs on standing KO-MOKUME HADA. 
    NIOI-DEKI GUNOME-CHOJI BA. MIDARE-BOSHI has slight KAERI
    or drops in an ICHIMONJI-KAERI. 
    See O-EI BIZEN - TOSHIMITSU
  MEI: TOSHIMITSU 
     BISHU OSAFUNE TOSHIMITSU

MITSUNAGA EN-BUN (f: SANEMITSU): MOKUME. GUNOME-MIDARE, CHOJI BA.
  MEI: BIZEN-no-KUNI JU MITSUNAGA 
Sakai Sanemitsu - Kokuho


                         Sakai Tadatsugu
Sakai Sanemitsu

Nagasa: 2 Shaku 5 Sun 5 Bu (77.27cm)
Sori: 9 Bu (2.88cm)
Moto-haba: 1 Sun 2 Rin (3.1cm)
Saki-haba: 6 Bu 4 Rin (1.94cm)
Kissaki-naga: 9 Bu (2.88cm)
Moto-kasane: 3 Bu (0.91cm)
Saki-kasane: 2 Bu 1 Rin (0.64cm)
Nakago: 7 Sun 1 Bu (21.66cm)

One of the Four Great Generals
of Iyeyasu

Ii Naomasa
Sakakibara Yasumasa
Sakai Tadatsugu
Honda Tadakatsu
Supporter of Iyeyasu. Killed Ikeda Nobuteru with this sword at Nagakute. See story.

Shinogi-tsukuri, Ihori-mune, Koshizori Funbari Tachi with Ikubi Kissaki. Bo-Hi runs the length.
Well-knit Itame Hada has JiNie and Chikei.
Choji and Ko-Gunome mix and mingle. A refined Yakiba. Ura has Yaki Koshiba. In deep Nioi-Fukashi and Ko-Nie.
Midare-Komi Boshi has Kinsuji at Togari head.
Ubu, slightly Ha-agari Kurijiri with three Mekugi-ana. Signed in the upper middle in
clear bold strokes.
                Sanemitsu
Return to: SiteMap
Glossary