Copyright Robert Cole 2014 - No copying or distributing -
The Eight DO

TOSANDO
- The Eight Roads of KOTO


SHINANO 

__________
CHIKASHIGE
___|___
SHIGETO RYAKU-NIN 1238

ZENKOJI
________
ARITSUNE
___|___
ARIKUNI O-AN 1368    ZENKOJI
___|______
CHIKASHIGE BUN-AN 1444

ARIKUNI O-AN (t:ARITSUNE): ZENKOJI JU. ITAME HADA. HOSO-SUGUHA.
     ARIKUNI
     SHINANO ZENKOJI JU ARIKUNI


CHIKASHIGE BUN-AN:
     SHINSHU JU CHIKASHIGE


________
NAGAHARU TEN-SHO 1573
     SHINSHU JU NAGAHARU 

Return to: SiteMap
Glossary