Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SAIKAIDO
- The Eight Roads of KOTOBUZEN NOBUKUNI School 

Smiths of RYOKAI and NOBUKUNI Schools are of the same stripe. 
MOKUME with MASAME. SUGU KO-MIDARE, SUGU with ASHI, CHOJI-TOGARI
MIDARE or CHOJI-MIDARE BA in SOSHU influenced NOBUKUNI style.
_________
SADAMITSU (BUNGO and BUZEN)       __________________
NOBUKUNI (later signed) EI-KYO 1429   NOBUKUNI YOSHISUKE EI-KYO
  |______________ _______________________ __________________
___|____   ____|____        ____|____       |
NOBUKUNI   YOSHISUKE EN-TOKU 1489 YOSHISADA KAN-SHO 1460 |
CHO-ROKU 1457 ____|____        ____|____       |
       YOSHISADA EI-SHO 1504  YOSHISUKE EI-SHO 1504 |
                               |
________ _________        ________    ___________|___
TOMOYUKI YOSHIYASU        YOSHINAO    RYOKAI YOSHINAO
 -KA-KICHI 1441-         O-NIN 1467      MEI-O 1492
_________                 ________
YOSHIKANE(1) EN-TOKU 1489         YUKIMUNE(2) EI-SHO 1504
  |___________________________________ ___________
____|____          ____________|____  ____|_____
YOSHIKANE(2) TAI-EI 1521  USA JU YOSHITSUGU  YOSHIMITSU
                   - TAI-EI 1521 -

YOSHISUKE EI-KYO: USA JU. NOBUKUNI YOSHISUKE. AKI and CHIKUZEN.

SADAMITSU (NOBUKUNI) O-EI: TSUKUSHI NOBUKUNI School Founder. He
    changed his name to become BUZEN NOBUKUNI EI-KYO 1429.
    Brought the strong YAMASHIRO RYOKAI/NOBUKUNI style to
    O-EI BUZEN. ITAME with MASAME has JI-NIE. HAMON in a 
    profuse NIE-DEKI GUNOME-MIDARE or CHOJI BA. 

YOSHISADA KAN-SHO: Work resembles YAMASHIRO NOBUKUNI. SHIRA-KERU
    "Turbid-white" JI-HADA is YOWAI (weak). SUGU KO-MIDARE
    GUNOME-MIDARE BA.
   NOBUKUNI YOSHISADA

YOSHISUKE EI-SHO (f: YOSHISADA): Rides YOSHISADA's coattails.

YOSHISUKE EN-TOKU (f: NOBUKUNI): TSUKUSHI NOBUKUNI. Long career,
    EI-KYO 1429 to BUN-GI 1501. His KO-ITAME pulls MOKUME 
    HADA having JI-NIE over standing SHIRA-KE UTSURI. SUGU or
    KO-GUNOME HA in KO-NIE.
   YOSHISUKE
   NOBUKUNI YOSHISUKE SAKU
   BUZEN USA JU NOBUKUNI YOSHISUKE SAKU

YOSHISADA EI-SHO (f: NOBUKUNI YOSHISUKE): MOKUME HADA with JI-NIE
    has SHIRAKERU off-white cast. GUNOME-MIDARE BA.
   NOBUKUNI YOSHISADA

YOSHIYASU KA-KICHI: CHIKUZEN NOBUKUNI. MOKUME with MASAME. GUNOME
    and CHOJI-MIDARE BA. Also pronounced YOSHITOSHI.
BUZEN NOBUKUNI YOSHINAO O-NIN: USA JU. Textured ITAME MASAME-MOKUME mix. There are SUGUHA, GUNOME and CHOJI-MIDARE patterns seen. NOBUKUNI YOSHINAO YOSHIKANE(1) EN-TOKU (grf: KYO NOBUKUNI): TSUKUSHI NOBUKUNI. Work in BUNGO, as well. NIE-DEKI GUNOME-MIDARE with KINSUJI and SUNAGASHI. NOBUKUNI NOBUKUNI YOSHIKANE BUZEN-no-KUNI JU YOSHIKANE YOSHIKANE(2) TAI-EI: TSUKUSHI NOBUKUNI. USA JU and BUNGO. Running SHIRA-KERU "Turbid" ITAME that stands. NOTARE GUNOME in MURA NIE. BUZEN YOSHIKANE found in SHINTO. NOBUKUNI NOBUKUNI YOSHIKANE SAKU TAIRA NOBUKUNI YOSHIKANE SAKU YOSHINAO MEI-O: USA JU. SUGUHA and GUNOME. YOSHIMITSU TAI-EI: Part of the YOSHIKANE clan. SHIRAKERU "Running" ITAME HADA. NIOI-DEKI SUGU-NIJUBA. NOBUKUNI YOSHIMITSU NOBUKUNI YOSHIMITSU SAKU
Return to: SiteMap
Glossary