Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SAIKAIDO
- The Eight Roads of KOTOBUZEN RYOKAI 

   Descendent lines from RYOKAI. See YAMASHIRO RAI, YAMASHIRO
   NOBUKUNI and YAMASHIRO RYOKAI. Standing MOKUME with MASAME
   (not as strong as YAMASHIRO). SUGU KO-MIDARE and GUNOME HA.
   BOSHI: MIDARE - KO-MARU. 
______________________        
RYOKAI HISANOBU School    BUNGO Smiths Transfer to BUZEN
____|______________        
YAMASHIRO YOSHISADA(1) RYAKU-O 1338 
  |_________________________________
____|__________          ____|____
BUNGO YOSHISADA(2) O-AN 1368   NOBUMITSU KEN-TOKU 1370
  |________________________________ __________________
____|____ - BUNGO KAJI - __________|_____     ____|____
YOSHISADA(3) O-EI 1394   BUNGO YOSHIZANE(1)    NOBUMITSU
____|____              | O-EI 1394   EI-KYO 1429
YOSHISADA(4) BUN-AN 1444       |_____________________
 BUZEN RYOKAI       __________|_____      ____|____
__________         BUZEN YOSHIZANE(2)     HIDEYOSHI
YOSHITSUGU(1) EI-KYO 1429   BUNGO | - EI-KYO 1429 - ___|____
_____|____              |_____________   IYEMITSU
YOSHITSUGU(2) BUN-MEI 1469 __________|____   ____|____ CHO-ROKU
_____|____         BUZEN YOSHIZANE(3) HIDEYOSHI   1457
YOSHITSUGU(3)        BUNGO  | - BUN-MEI 1469 -
  MEI-O 1492       __________|____   _________
__________         BUZEN YOSHIZANE(4) HIDEYOSHI 
SHIGEYOSHI CHO-ROKU 1457    TAI-EI 1521   EI-SHO 1504
____|_____         ________        ________  
SHIGEYOSHI TEN-MON 1532   NOBUYUKI        SADAYUKI  
               O-EI 1394       EI-KYO 1429
_________                  ________       
NORIYOSHI EI-KYO 1429            NAOYOSHI EI-KYO 1429 
____|____                  ___|____       
NORIYOSHI MEI-O 1492            NAOYOSHI HO-TOKU 1449
____|____                  ___|____       
NORIYOSHI TEN-MON 1532           NAOYOSHI BUN-MEI 1469
________                  ___|____     
YUKIMUNE(1) BUN-MEI 1469          NAOYOSHI EI-SHO 1504 
___|____                  ___|____    
YUKIMUNE(2) EI-SHO 1504           NAOYOSHI TEN-MON 1532
  - USA KAJI -              
  __________   _________    _________ _________ _________
  TSUNEYOSHI(1) MUNEYOSHI    TOMOYOSHI MORIYOSHI KAZUYOSHI
    - BUN-MEI 1469 -          - EI-SHO 1504 - 

NOBUMITSU KEN-TOKU (t: YOSHISADA 1): KYO GENSAEMONJO NOBUKUNI.

NOBUYUKI O-EI: USA JU. TSUKUSHI RYOKAI smith transferred to USA
    from YAMASHIRO. RYOKAI influenced SUGU KO-GUNOME HA. 
    Also in BUNGO.

NOBUMITSU EI-KYO: USA JU. Of the direct family and purveyor of
    RYOKAI/NOBUKUNI style. Signed with both the HSIN and
    HSUAN forms. HADA: KO-MOKUME with MASAME. SUGUHA and
    KO-MIDARE BA.BUZEN TSUKUSHI RYOKAI SADAYUKI EI-KYO: TSUKUSHI RYOKAI. SHIRA-KE KO-ITAME with MASAME. KO-NIE CHU-SUGUHA or evenly flowing SUGU KO-GUNOME HA. KO-MIDARE where JI-BA recounts YAMASHIRO school roots. RYOKAI SADAYUKI NORIYOSHI EI-KYO: TSUKUSHI RYOKAI. YAMASHIRO RYOKAI-style SUGUHA and KO-GUNOME HA. NAOYOSHI EI-KYO: TSUKUSHI RYOKAI. SHIRA-KE running KO-ITAME with MASAME has JI-NIE. SUGUHA and KO-GUNOME MIDARE HA. YOSHISADA(4) BUN-AN (f: BUNGO YOSHISADA): Steel-making: YAMASHIRO roots. RYOKAI-style KO-ITAME with JI-NIE veil. SUGUHA and GUNOME-MIDARE. SUNAGASHI-like activity. SHIGEYOSHI CHO-ROKU: RYOKAI School. TSUKUSHI RYOKAI in BUNGO and BUZEN. An easy path following YOSHISADA's established steps in KYUSHU. KO-ITAME with JI-NIE. Said to have made especially beautiful JI-TETSU. KO-NIE SUGUHA and KO-MIDARE BA - RYOKAI-style. HIDEYOSHI EI-KYO (f: YOSHIZANE): From YAMASHIRO to BUNGO RYOKAI. MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA. TSUKUSHI RYOKAI and NOBUKUNI are all descended from KYO RYOKAI students that emigrated with RYOKAI YOSHISADA. See BUNGO RYOKAI. YOSHIZANE(2) EI-KYO: USA KAJI. GUNOME-MIDARE. SUNAGASHI. YOSHIZANE(3) BUN-MEI: WAKIZASHI and TANTO. KO-ITAME with MASAME that shows JI-NIE. KO-NIE DEKI SUGUHA with HOTSURE. HAMON may have ASAKI-NOTARE or shallow drifting of the line. In BUNGO, as well. TSUNEYOSHI(1) BUN-MEI: USA JU. KO-ITAME with JI-NIE. SUGUHA in KO-NIE. (TSUNEYOSHI(2) EI-SHO in BUNGO) YUKIMUNE(1) BUN-MEI: TSUKUSHI RYOKAI. Worked to MEI-O 1492. HADA is MOKUME with MASAME. SUGUHA. 2nd: USA JU. MUNEYOSHI BUN-MEI: RYOKAI. BUNGO also. SUGUHA and KO-MIDARE BA. MUNEYOSHI TAI-EI: MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA. YOSHITSUGU(3) MEI-O: YOSHIZANE influence. RYOKAI KO-ITAME MASAME with JI-NIE. Active SUGUHA in KO-NIE. MORIYOSHI EI-SHO: SUGUHA and GUNOME-MIDARE HA. KAZUYOSHI EI-SHO: TSUKUSHI RYOKAI. USA JU. SHIRA-KE KO-ITAME. KO-NIE CHU-SUGUHA and GUNOME following NOTARE plan. TSUNEYOSHI TAI-EI: TSUKUSHI RYOKAI. SUGUHA and KO-MIDARE BA.
Return to: SiteMap
Glossary