Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SAIKAIDO
- The Eight Roads of KOTOTSUKUSHI RAI KUNITOSHI Group 

_________
KUNIMITSU TEI-JI 1362
     Moved to BUZEN
   BUNGOnoKUNI JUNIN KUNIMITSU

________  
KUNIMUNE MEI-TOKU 1390 
  |________ _________ 
____|____ ___|____ ____|____ 
KUNITOSHI KUNITOKI KUNISHIGE O-EI 1394
  - O-EI 1394 -    |______________________
          ____|___        ____|____
          KUNIYASU EI-KYO 1429  KUNITSUGU BUN-MEI 1469
                     
KUNIMUNE: RAI. MOKUME with MASAME. SUGUHA.
                        

KUNITOSHI O-EI (f: KUNIMUNE): MOKUME with MASAME. HAMON: SUGUHA
    and GUNOME-MIDARE BA. 
   KUSU JU KUNITOSHI

KUNISHIGE O-EI (f: KUNIMUNE): SUGUHA and GUNOME. 
   BUNGO-SHU JUNIN KUNISHIGE
   BUNGO-SHU KOKU JUNIN KUNISHIGE

KUNIYASU KA-KICHI (f: KUNISHIGE): Starts in late O-EI and into
    BUN-MEI. MOKUME with MASAME. SUGU GUNOME KO-MIDARE BA.
   Early MEI:
     BUNGO-SHU KUSU JU KUNIYASU
   KANSHO MEI:
     BUNGO-SHU KUNIYASU SAKU
   BUN-MEI signature:
     BUSHU-RAI KUNIYASU SAKU

KUNITSUGU
   BUNGO-SHU JU KUNITSUGU SAKU

KUNIMITSU MEI-O 1492
   HOSHU JU RAI-KUNIMITSU SAKU

KUNIMUNE MEI-O 1492
   HOSHU JU KUNIMUNE SAKU 
Return to: SiteMap
Glossary