Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
SAIKAIDO - The Eight Roads of KOTOBUNGO TAKADA  
                    An older view has TOMOYUKI, one of SADAMUNE's
                three. However school roots go to SA. Wide-bodied
                HIRA-TSUKURI TANTO with SAKI-ZORI. SA influenced
                KO-ITAME or KO-MOKU with MASAME in SUGU KO-MIDARE
_________       and KO-GUNOME MIDARE. BOSHI: KO-MARU.
TOMOMITSU       
__|_____                                    ________
TOMOYUKI(1) TAKADA Founder BUN-WA 1352      SUYEMORI SHO-CHU 1324
  |_________________ _______________________
__|_____         ___|_____               ___|____
TOMOYUKI(2)      SHIGEYUKI O-AN 1368     TOKIYUKI O-AN 1368  
  | TEI-JI 1362     |__________________________
  |              ___|____                   ___|_____
  |              NAGAMORI(1) SHI-TOKU 1384  SHIGEMORI O-AN 1368
  |                 |                       ___|____
  |                 |                       YUKISUKE EI-WA 1375
  |                 |__________________________
  |              ___|____                   ___|____
  |              NAGAMORI(2) CHO-ROKU 1457  SADAMORI EI-KYO 1429
  |              ___|____                   ___|____
  |              NAGAMORI(3) EI-SHO 1504    NAGAMORI HO-TOKU 1449
  |                                         ___|_____
  |     NAGAMORI leads into SUE-TAKADA      SHIZUMORI O-NIN 1467
  |_______________________ ____________________  
__|_____               ___|____             ___|____
TOMOYUKI(3)            SADAYUKI O-EI 1394   SANEYUKI EI-TOKU 1381
 MEI-TOKU 1390         ___|____             ___|____
                       SADAYUKI O-NIN 1467  SANEYUKI O-EI 1394
________                                    ___|____
NAGAHIDE                                    SANEYUKI BUN-AN 1444
BUN-AN 1444                                 ___|____
                                            SANEYUKI BUN-MEI 1469
                                            ___|____
                                            SANEYUKI EI-SHO 1504
                                            ___|____
                                            SANEYUKI EI-ROKU 1558
                                            ___|____
                                            SANEYUKI TEN-SHO 1573


SUYEMORI SHO-CHU: TAKADA. Running ITAME with MASAME that shows a
        SHIRA-KERU "Turbid-white" feeling. KO-NIE and falling 
        NIOI SUGUHA with KO-ASHI or GUNOME HA.

TOMOYUKI BUN-WA (f: TOMOMITSU): TAKADA Founder. Formerly thought
        a student of SOSHU SADAMUNE. However, BUNGO bathed in the
        eclipsing explosion of the Southern NAMBOKUCHO CHIKUZEN 
        SA (NAGATO SA, AKI SA, OISHI SA, HIRADO SA). Worked from
        KEM-MU 1334 to BUN-WA 1352. TACHI are few, TANTO 
        plentiful. Wide blades in standing SHIRA-KERU "Turbid-
        white" ITAME that runs. NOTARE-like undulating GUNOME-
        CHOJI with SUNAGASHI. NIE and NIOI-DEKI GUNOME-MIDARE. 
        BOSHI: TOGARI. HORIMONO are usually some form of HI, 
        GOMABASHI (chop-stick like carving).
Bungo Takada Tomoyuki

Tomoyuki   -   Forcine Collection

Bungo Takada Tomoyuki

Bungo Takada Tomoyuki
Nagasa: 2 Shaku 8 Sun (85.1cm)
Sori: 9 Bu (2.7cm)


Shinogi-Tsukuri, Ihori-mune.
In the style of neighboring Higo Enju School, with tight Hada and Shirake. Bo-Hi the whole length.

A gentle Aski movement to Ko-Nie Chu-Suguha.
Aski-Notare, Chu-width Boshi to a sharp Ko-Maru.
Suriage Nakago falls to Kurijiri and two Mekugi-ana.
Signed:

    Bungo Shu Takada-Sho Ju Fujiwara Tomoyuki
    Shohei Futatsu-nen San Gatsu-Hi
Tomoyuki Shoto - Kokuho

Tomoyuki Shoto - Kokuho
Nagasa: 34.9cm
Moto-Haba: 2.8cm

Hira-Tsukuri, Maru-Mune Dambira.
To-Hi and Suken. Ura is To-Hi and Suebi
Itame Hada has some Chikei, Ji-Nie and Jifu.
An exuberant Choji-Midare Ba of Ashi and Yo in Nioi-Fukashi and Ko-Nie Jiba where Sunagashi is seen.
Notare-komi Boshi.
Ubu Kurijiri Nakago with to Mekugi-ana.

   Sanba Daimyojin Tanin Fujyo Kore
   Tei-Ji Sannen Fujiwara Tomoyuki  (1364)


BUNGO TAKADA
TOKIYUKI O-AN (f: TOMOYUKI): Worked TEI-JI 1362 to EI-TOKU 1381.
        SHIRA-KE running ITAME. SUGU KO-GUNOME or KO-NOTARE.

SANEYUKI EI-TOKU (f: TOMOYUKI 2): Made HIRA-TSUKURI, MITSU-MUNE,
        1 SHAKU TANTO of late NAMBOKUCHO style. Running ITAME has
        SHIRA-KERU "Turbid-white" surface color. KO-NIE of ASAKI-
        NOTARE KO-GUNOME HA and SUGU NOTARE KO-MIDARE. HORIMONO 
        are simple HI.

SANEYUKI(3) BUN-AN: Worked from EI-KYO 1429 to HO-TOKU 1449. SUGU 
           and NOTARE KO-MIDARE HA.

SADAYUKI O-EI (f: TOMOYUKI): MASAME HADA. ASAKI-NOTARE line holds
        GUNOME patterns of KO-NIE within. Also SUGUHA.

TSUNEYUKI BUN-MEI: TAKADA. MOKUME with MASAME. SUGU KO-MIDARE,
        NOTARE-MIDARE or GUNOME-MIDARE. 


Return to: SiteMap
Glossary