Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SAIKAIDO
- The Eight Roads of KOTOBUNGO RYOKAI 
        Main developmental output was BUN-AN to BUN-MEI.
        The strength of YAMASHIRO RYOKAI slowly dropped 
        away with time. 
        Note:BUZEN and BUNGO were common stepping-stones 
        for smiths of this school. See BUZEN RYOKAI 
_________________________            
YAMASHIRO HISANOBU School            
 ________|____              YOSHIMASA MEI-TOKU 1390
 KYO YOSHISADA (1) RYAKU-O 1338     (and BUZEN, later: KYO)
__________|____                 
BUNGO YOSHISADA(2) "TSUKUSHI RYOKAI" O-AN 1368    
     |______________________ __________________________
__________|____       ____|____       ________|____
BUNGO YOSHISADA(3) O-EI 1394 YOSHIZANE(1)      KYO NOBUMITSU
__________|____         | O-EI 1394     EI-KYO 1429
BUZEN YOSHISADA(4) BUN-AN 1444  |  
  _____________________________|   BUZEN USA KAJI
___|_____       __________|____         
HIDEYOSHI EI-KYO 1429 BUZEN YOSHIZANE(2) EI-KYO 1429  
___|____             |__________________________ 
IYEMITSU and BUZEN   __________|____         ____|____
 CHO-ROKU 1457    BUZEN YOSHIZANE(3) BUN-MEI 1469 HIDEYOSHI
                           BUN-MEI 1469
________           ________        
IYEYOSHI O-EI 1394      YOSHINAO(1) O-EI 1394 
___|____           ____|___        
IYEYOSHI BUN-MEI 1469     YOSHINAO(2) BUN-AN 1444
         _________ _________ _________
         YOSHIMASA YOSHIMORI YOSHIHIDE
             - EI-KYO 1429 -    
     ________________ _______________ ________________
     RYOKAI NOBUYOSHI RYOKAI NOBUKUNI RYOKAI YASUMITSU
      BUN-AN 1444       - KA-KICHI 1441 -
__________ __________      ___________________       
YOSHITSUGU YOSHISHIGE      YAMASHIRO MASAYOSHI KO-SHO 1455
  - MEI-O 1492 -             ____|____ 
_________                 MASAYOSHI TEN-MON 1532
SADAYOSHI MEI-O 1492       ________________        
____|____            BUZEN TSUNEYOSHI(1) BUN-MEI 1469
SADAYOSHI KO-JI 1555       __________|_____        
________ _________       BUNGO TSUNEYOSHI(2) EI-SHO 1504 
IYEMITSU SHIGEYUKI         _________
 - EI-ROKU 1558 -          YOSHIHIRO TAI-EI 1521 

YOSHISADA(2) O-AN (f: YOSHISADA 1): Founder of RYOKAI in KYUSHU.
    Transferred from YAMASHIRO to BUNGO. His father was 
    student of RYOKAIs' son, HISANOBU. TSUKUSHI (KYUSHU) 
    RYOKAI style traveled without passport. HADA: SHIRA-KE
    KO-ITAME with thin JI-NIE veil. KO-NIE SUGUHA. 
    GUNOME-MIDARE HA with SUNAGASHI.

NOBUMITSU EI-KYO (f: YOSHISADA): From YAMASHIRO. BUZEN USA JU.
      MOKUME MASAME (NOBUKUNI influence). SUGU KO-MIDARE HA.BUNGO TSUKUSHI RYOKAI YOSHIZANE(1) O-EI (f: YOSHISADA): TSUKUSHI (KYUSHU) RYOKAI. Work from MEI-TOKU 1390 to O-EI 1394 in BUZEN and YAMASHIRO. ITAME HADA veiled in JI-NIE. HAMON: KO-NIE DEKI SUGUHA in the then waning style of the YAMASHIRO RYOKAI. HIDEYOSHI EI-KYO (f: YOSHIZANE): From YAMASHIRO. Followed his father. MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA. YOSHINAO O-EI: KO-MIDARE BA. IYEYOSHI O-EI: Transferred from YAMASHIRO. IYEYOSHI BUN-MEI: RYOKAI SUKEDAYU. MOKUME with MASAME. SUGUHA and SUGU KO-NOTARE KO-MIDARE or GUNOME-MIDARE of KO-NIE vaguely resembling the fading KYO RYOKAI. Also signed YAMASHIRO JU. YOSHIHIDE EI-KYO: SUGUHA and GUNOME-MIDARE with SUNAGASHI. YOSHIMORI EI-KYO: SUGUHA and KO-MIDARE BA. NOBUYOSHI BUN-AN: MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA. MASAYOSHI KO-SHO: From YAMASHIRO. MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA. MORIYASU KAN-SHO: BUZEN also. MOKUME with MASAME. SUGU KO-MIDARE. SADAYOSHI MEI-O: SHIRA-KE ITAME veiled in JI-NIE. NIOI-DEKI SUGU of KO-NIE with KO-ASHI. YOSHITSUGU MEI-O: MOKUME with MASAME. YOSHIZANE style SUGU KO-MIDARE. TSUNEYOSHI EI-SHO: From BUZEN USA School. KO-ITAME with JI-NIE. KO-NIE SUGUHA. Smithing by the river... ________ YUKITADA TEI-JI 1362 ___|____ YUKIMASA(1) KEN-TOKU 1370 ONO JU YUKIMASA: ___|____ SHIRA-KERU "Turbid" running ITAME YUKIMASA(2) O-EI 1394 with O-HADA. KO-NIE DEKI SUGUHA. ___|____ Known for framed KURIKARA YUKIMASA(3) HO-TOKU 1449 (Dragon) HORIMONO. ___|____ YUKIMASA(4) BUN-AN 1444
Return to: SiteMap
Glossary