Copyright 2015 Robert Cole  - No copying or distributing -
The Eight DO
GO KINAI - The Eight Roads of KOTO
IZUMI KAGASHIRO 

MOKUME with MASAME stands out. SUGUHA with ASHI, GUNOME-MIDARE or
GUNOME-CHOJI BA with SUNAGASHI. YAHAZU-MIDARE "Arrow-notch." 
FUJISHIMA style.

_________ 
MITSUMASA(1) KAGASHIRO Founder TEI-JI 1362 to O-EI 1394               
   |______                                  _________            
   |   ___|____                             YOSHIMASA TEI-JI 1362
   |   SUKEMASA O-EI 1394 to BUN-MEI 1469    
   |      |__________ __________
   |   ___|____  ____|____  ____|____    ________      _________
   |   SUKEMASA  SUKEMITSU  SUKETOSHI    SUKETAKA      TSUNEKIYO
   |      | BUN-MEI 1469    O-EI 1394   EI-KYO 1429   BUN-AN 1444
   |      |_________ _________ ___________
   |   ___|____  ___|____  ___|____    ___|____      ________ 
   |   SUKEMASA  SUKENAGA  KANEMASA    SUKENORI      SUKENAWA    
   |     - EI-SHO 1504 -   MEI-O 1492  BUN-GI 1501   BUN-MEI 1469
___|____________________________________________
MITSUMASA(2)       MITSUMASA(2) became: MASAKIYO(1) KAN-SHO 1460
   | EI-KYO 1429                        ___|____                
   |______________                      MASAKIYO(2) BUN-MEI 1469
___|____       ___|_____                ___|____                
MITSUMASA(3)   YOSHIMASA BUN-MEI 1469   MASAKIYO(3) EI-SHO 1504
 BUN-MEI 1469  ___|____  ________       ___|____                
               SUKEMASA  SUKESADA       MASAKIYO(4) TEN-MON 1532
                - TEN-MON 1532 -        _________
                                        TSUNEHIDE TEN-MON 1532

YOSHIMASA TEI-JI: MOKUME with MASAME. SUGUHA and NOTARE.

MITSUMASA(1) TEI-JI: KAGASHIRO Founder, from KAGA with the 
        FUJISHIMA, RAI/SOSHU message. ITAME HADA with MASAME.
        HIRO-SUGUHA or undulating NOTARE BA. HITATSURA BA.
     SENSHU JU MITSUMASA

SUKEMASA O-EI: WADO JU. SUGU with valleys and NOTARE BA.

SUKETOSHI O-EI: MOKUME with MASAME. SUGU NOTARE and HITATSURA BA.

TSUNEKIYO BUN-AN: Defined NIOI GUNOME-MIDARE HA.

SUKEMASA BUN-MEI: HIRO-SUGU KUZURE BA and GUNOME-MIDARE 
        SUNAGASHI.

KANEMASA MEI-O (t: SUKEMASA):  SHIRA-KERU "Turbid" ITAME - MOKUME
        with MASAME that stands. HIRO-SUGUHA, NOTARE and 
        HITATSURA BA in tightly defined NIOI.

MASAKIYO(1) KAN-SHO: MITSUMASA(2).  Resembles KAGASHIRO SUKEMASA,         FUJISHIMA and HEIANJO (NAGAYOSHI) styles. MOKUME with         MASAME. HIRO-SUGU KUZURE BA on a NOTARE undulation in          defined NIOI and YO or HITATSURA BA.

IZUMI KAGASHIRO
YOSHIMASA BUN-MEI (f: MITSUMASA): SAKAI JU. Resembles KYO SANJO 
        and KAGA FUJISHIMA Schools.

MITSUMASA(3) BUN-MEI: ITAME of MOKUME. SUGU NOTARE GUNOME HA.

SUKEMASA EI-SHO: GUNOME-MIDARE HA. 

KANEMASA TEN-SHO (f: 3rd KANESADA): From HACHIYA-SEKI at HACHIYA..
Moved to IZUMI. Became KAGASHIRO stylist.
KANEMASA
SENGORO KANEMASA
SENSHU JU KANEMASA

 SiteMap
Glossary