Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
YAMATONARA School   AMAKUNI - AMAKURA - SHINSOKU 
                      
                      Emperor KEITAI-TENNO  
________                       ___|___   
FUJIMORI                       AMAKUMO   
TAI-HO 701                      KEI-TAI 507
                 TEGAI TOMOMITSU:  
_______                Root of Roots 
AMAKUNI TAI-HO 701  
  |________________ _________ _______ ____________  
___|___     ___|____ ___|__ ___|_____  ___|___   
AMAKURA TAI-HO  TADAMIZU AMASHO TOMOMITSU  SHOICHI
(AMAZA)   701          ___|____ 
                  TOMOKUNI WA-DO 708
_________                  
KUNIYOSHI JIN-KI 724          
_________         ____________________________     
SHIGENORI         GEKKO - SEISHINDAYU YASUNORI EI-EN 987
TEMPYO-HOJI 757            ________|___       
_______ _______            HOKI AMAHARA SHO-RYAKU 990
AMAYUKI AMAFUJI            _______          
- DAI-DO 806 -             ARIKUNI KAN-KO 1004    


AMAKUNI: MASAME with YUBASHIRI-HADA. JI-NIE.
     HOSO-SUGU with NIJUBA-like effects.


SHINSOKU: Herded by HACHIMAN to BUZEN (see BUZEN)


AMAFUJI DAI-DO: AMAFUJI made a sword for the spirit KASUGA MYOJIN
    who is AME-no-KOYANE-no-MIKOTO residing in NARA at the
    KASUGA-no-MIYA Shrine. SUGUHA.

SHOICHI TAI-HO: Possibly an alternate name for HOKI SANEMORI. 
                        See HOKI 


KOGARASUMARU There were more than one KOGARASUMARU. It is a name given to a famous sword. A sword of a type. Perhaps it was thought of as the true Japanese sword, residing in a world of Chinese style KIRIHA-TSUKURI. It is thought that the KOGARASUMARU was the inspiration for the curved, single-edged HANCHO-TO which was apparently necessitated as a shock reducer for fighting from horseback. There are two or three true KOGARASUMARU swords known to exist today. There are, of course, many reproductions and reverently made swords of varying quality.
KOGARASUMARU

Sanko Hei Kokushitsu Saya Tsurugi Koshirae
Nagasa: 62.3cm
Moto-Haba: 3.2cm


Sanko Vajra handle and Black Kokushitsu Saya
Kiriha-Tsukuri of the Kasauga Jinja.
Ko-Itame Hada with Ji-Nie.
Hoso-Sugu Ko-Midare Ba of Nioi-Fukashi and Ko-Nie.

Return to: SiteMap
Glossary