Copyright Robert Cole 2014 - No copying or distributing -Note: Missing graphics The Eight DO
TOKAIDO
- The Eight Roads of KOTO


TOTOMI 
                       ______       
________       _________       SAIKIN DAI-JI 1126 
FUMIYASU       SHIGEYASU       ________      
TEMPYO-SHOHO 749   TEMPYO-HOJI 757    FUJISAWA HO-GEN 1156
                       _______       
________                   ARIYUKI HEI-JI 1159 
TOMOYUKI (BUZEN SHIGENAGA)          ___|___       
____|____   TEN-NIN 1108          ARIMASA KAN-GEN 1243
TOMOTSUNA GEN-RYAKU 1184           ___|____      
                       YASUYUKI BUN-EI 1264
___________________              _________ ______ 
TOMOYASU (TOMOYOSHI) GEN-RYAKU 1184      KIYOTSUGU SAIKIN 
  |______________________________       - KEM-MU 1334 - 
___|____           ____|___        
TOMOYUKI TEI-O 1222      KOREHIRA KEN-PO 1213  
  |________ _________      |_______________________
___|____ ___|_____ ___|____  ____|____        ___|____ 
TOMONORI TOMOMITSU MOTOYASU  TSUNEMOTO KEN-CHO 1249  TAKAHIRO 
 -KAN-GEN 1243-        ____|____        KO-AN 1278
               TSUNESUYE KEN-JI 1275       
________
TOMOYASU O-AN 1368        
  |_____________________ ____________________
____|____       ____|___       ____|____ 
TOMOMITSU O-EI 1394  MOTOYASU O-EI 1394  YASUTSUNA O-EI 1394 
____|____         |________ _______ ________    
TOMOYOSHI EI-KYO 1429 ____|____ ___|___ ___|___ ____|____  
________       TSUNESUYE ARIMASA ARIYUKI MUNETSUGU 
TOMOKAGE        -SHO-CHO 1428-     O-EI 1394 
KA-KICHI 1441  


TOMOYASU O-AN: SUGUHA, SUGU with bay-like valleys.

                           
             One smith with many names: - KOREHIRA 
                 KEN-CHO 1249     - TOMOYASU 
                           - SUGETSUGU
                           - ARIYUKI 
                           - KANJU  
                           - KANTO  
                           - SUKEZANE 
                           - MORINAGA 
                           - NAMINAKA 
                           - MORIHARU 
                           - TOKIZANE TOTOMI TAKATENJIN - KO-ITAME with MASAME that stands out. GUNOME, KO-GUNOME MIDARE with SUNAGASHI. _________________________ ______ TOTOMI TAKATENJIN KANEAKI(1) BUN-MEI 1469 KANEDA BUN-MEI 1469 ______________ SEKI TSUGUKANE (KINJU descendant) ___________________|___ MINO UEMONSHIRO KANEAKI BUN-GI 1501 ________________________________|___ TOTOMI UEMONSHIRO TAKATENJIN KANEAKI(2) TAI-EI 1521 | Became: SURUGA SHIMADA TORAAKI TEN-MON 1532 _____________ ___________|___ NARA KANENORI TEN-MON 1532 TOTOMI IYETSUGU TEN-SHO 1573 ____|___ KANENORI TEN-SHO 1573
MINO KANETSUNE Group


KANEDA BUN-MEI 1469 KANE form: "Gold"
TOTOMI-no_KUNI KANEDA

KANEAKI(1)BUN-MEI: NIE-DEKI GUNOME-MIDARE KOSHIBA with mixed MIDARE-SUNAGASHI. KANEAKI(2) TAI-EI (f: MINO UEMONSHIRO): KANEAKI was awarded TORA from TAKEDA NOBUTORA, SHINGEN's father, and thereafter signed TORAAKI. Made SUGU KO-MIDARE GUNOME KO-MIDARE KOSHIBA with SUNAGASHI and KINSUJI. See KAI-GO


KANENORI TEN-MON 1532 (t: KANETSUNE): Originally from MINO in TAI-EI.
SEKI smith, brought SEKI style.
KANENORI
KANENORI SAKU
ENSHU JU KANENORI SAKU

KANENORI TEN-SHO: Always TOTOMI. Worked in the 1570s. Lived in
HAMAMATSU.
KANENORI
HAMAMATSU JU KANENORI SAKU


Return to: SiteMap
Glossary