Copyright Robert Cole 2015
                    - No copying or distributing

SUE-BIZEN

Tadamitsu/Kiyomitsu Appraisal Point:
Suguha

      Small Ko-Choji Midare to Norimitsu
      KaniTsume to Katsumitsu/Munemitsu
TADAMITSU Group 

Starts in BUN-MEI 1469 and fills every mark through EI-SHO 1504. 

   -TACHI and KATANA: 2 SHAKU, 1 to 2 SUN. After TEN-MON 1532, 
    KISSAKI becomes elongated. O-KISSAKI may be found, some with 
    noticeably shallow FUKURA.
   -TANTO: Small bodied. Also RYOBA-TSUKURI. Later - wide bodied, 
    many with small double-grooves.
   -MOKUME, reminiscent of O-EI BIZEN, has JI-NIE and UTSURI. 
   -Many with CHU-SUGUHA. Patterns show HOTSURE, KO-ASHI and YO.
   -FUKASHI BOSHI with KO-MARU.

Look for long signatures in later Sengoku blades.

    _________________                   SHURInoSUKE - KUROZAEMONnoJO
    OSAFUNE YOSHIKAGE KEM-MU 1334                Group
               |__________________________  
     __________|___                   ____|___              
     KOZORI IYEMORI(3) SHI-TOKU 1384  IYESHIGE KO-RYAKU 1379
 ______________|_____               
 JIROZAEMON TADAMITSU(5) EI-KYO 1429   * See KOZORI School *
_______________|_____
SHURInoSUKE TADAMITSU(1) BUN-MEI 1469
               |_____________________________________
_______________|_____                 _______________|________
SHURInoSUKE TADAMITSU(2) BUN-GI 1501  KUROZAEMONnoJO TADAMITSU(1) 
                    _________________________________| MEI-O 1492
___________________|____  -brothers-  _______________|________
JUROZAEMONnoJO TADAMITSU              KUROZAEMONnoJO TADAMITSU(2) 
            TEN-MON 1532                             TEN-MON 1532  

TADAMITSU(1) BUN-MEI (f: JIROSAEMON TADAMITSU): SHURInoSUKE.
        KO-MOKUME with thin veil of JI-NIE. NIOI GUNOME-CHOJI 
        MIDARE BA with KO-ASHI and YO. FUKASHI BOSHI.
     BISHU OSAFUNE TADAMITSU
     BISHU OSAFUNE SHURInoSUKE TADAMITSU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE SHURInoSUKE TADAMITSU

TADAMITSU(2) BUN-GI: Son-in-law of ARIMITSU. SHURInoSUKE. In the
        style of his father, KO-MOKUME with JI-NIE. NIOI
        GUNOME-CHOJI BA. 

TADAMITSU(1) MEI-O (f: SHURInoSUKE TADAMITSU): From EN-TOKU 1489
        to MEI-O 1492 period. KO-MOKUME HADA. GUNOME-CHOJI 
        MIDARE BA. 
     BISHU OSAFUNE KUROZAEMONnoJO TADAMITSU

TADAMITSU(2) TEN-MON (f: KUROZAEMON 1): GUNOME HA with ASHI-IRI. 
     BISHU OSAFUNE TADAMITSU SAKU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE KUROZAEMONnoJO TADAMITSU SAKU

TADAMITSU TEN-MON (br: KUROZAEMON 2): JUROZAEMON. Made swords in
        BITCHU: BITCHU MANJUSHO TOBA. 1554.
Tadamitsu Tachi
Nagasa: 2 Shaku, 3 sun, 2 bu (70cm)
Sori: 2.2cm
Funbari: 1.1cm

Shinogi zukuri, Ihori-mune, Ko-Kissaki Koshizori Tachi with FutatsuBi to Maru-dome.
Ko-Itame Hada has JiNie  appearing Nashiji.
Chu-Suguha in excellent KoNie. Yakiba widens at the Yokote with Sunagashi in the Monouchi.
Ko-Maru Boshi.
Ubu Bizen Kurijiri Nakago has three Mekugi-ana.. Sujikai Yasuri.

Tachimei:
    Bishu Osafune Tadamitsu
   Entoku NiNen Hachi Gatsu-Hi 
1490, 8th Month
Insho Iioka Hikobei Tadamitsu Katateuchi
            "One-handed Fighting Sword"


Hikobei Tadamitsu Katateuchi
Nagasa: 63.9cm
Sori: 1.7cm

His peers are the Munemitsu Katsumitsu group and holding their place in the larger neighborhood of the Bungi time-frame. Ise Muramasa, Heianjo Nagayoshi and the Shimada group of Yoshisuke, team together in the north, the later Soshu and Taira Nagamori leads Bungo to the south.
Their Bizen contributions stand strong in their times. Kani-Tsume Choji on Bizen steel and beautiful, exceptionally robust Horimono.
 See Munemitsu/Katsumitsu.
Shinogi-tsukuri, Ihori-mune Ryo-Hi rises from Kurikara Dragon and Ken Koshi Horimono.
Well-knit Mokume Hada.
Large standing Choji juts up from a strong Chu-width Gunome-Midare Ba. Sunagashi brushes spires where Ashi and Yo exemplify.
Ubu, two Mekugi - one filled.

Bizen-no-Kuni Ju Osafune Tadamitsu
Oite Sakushu Insho Tame TanJi Norihisa Saku Kore

Eisho Gennen Hachi Gatsu KitsuJitsu - 1504


SUE-BIZEN - TADAMITSU Group    HIKOBEI and HIKOZABURO
_____________________                     
HIKOBEInoJO TADAMITSU(1) BUN-MEI 1469 
                 |___________________________________
_________________|___                  ______________|___
HIKOBEInoJO TADAMITSU(2) EI-SHO 1504   HEIUEMON TADAMITSU
_________________|___                         EI-SHO 1504
HIKOBEInoJO TADAMITSU(3) TEN-MON 1532

                             ____________________   
                             HIKOSABURO TADAMITSU(1) BUN-MEI 1469
                             ________________|___   
                             HIKOSABURO TADAMITSU(2) EI-SHO 1504
                             ________________|___   
                             HIKOSABURO TADAMITSU(3) TEN-MON 1532


TADAMITSU(1) BUN-MEI: HIKOBEI. From BUN-MEI 1469 to EN-TOKU 1489. 
           MOKUME has a thin veil of JI-NIE across the entire JI. 
           MIDARE patterns of GUNOME-CHOJI with ASHI-IRI and YO. 
           Clear JI-BA.
     BISHU OSAFUNE TADAMITSU
     BISHU OSAFUNE TADAMITSU HIKOBEI SAKU
     BIZEN OSAFUNE TADAMITSU HIKOBEI SAKU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE HIKOBEI TADAMITSU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE TADAMITSU HIKOBEI SAKU

TADAMITSU(2) EI-SHO: HIKOBEI. From MEI-O 1492 to EI-SHO 1504.
        Worked in IIOKA, MIMASAKA as well. With the 2nd, expect 
        tightly defined NIOI GUNOME-CHOJI with KO-ASHI and YO 
        where HOTSURE pulls from the HABUCHI. Figures may appear
        packed. CHU or HIRO width MIDARE-KOMI BOSHI with YO finds
        KO-MARU and deep KAERI. HIKOBEI TADAMITSU(3) TEN-MON 1532
        follows.
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE TADAMITSU
     BISHU OSAFUNE TADAMITSU HIKOBEI SAKU
     BIZEN-no-KUNI OSAFUNE HIKOBEInoJO TADAMITSU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE TADAMITSU HIKOBEI SAKU

TADAMITSU EI-SHO (f: HIKOBEI TADAMITSU): Worked at SAKUSHU IN-
        SHO. GUNOME-MIDARE HA with HOTSURE from the line. 
        HORIMONO are seen. 
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE TADAMITSU
     BIZEN JU OSAFUNE HEIUEMONnoJO FUJIWARA TADAMITSU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE HEIUEMONnoJO FUJIWARA TADAMITSU DO
                                                  MATASHIRO SAKU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE TADAMITSU-SHI HEIUEMONnoJO SAKU 
                                KORE HORIMONO OTO MATASHIRO SAKU

TADAMITSU BUN-MEI: NAKAGAWA HIKOSABURO. HIKOBEI, parallel name. 
           MOKUME with JI-NIE. GUNOME-CHOJI MIDARE BA with YO. 
           2nd HIKOSABURO in EI-SHO 1504 and 3rd in TEN-MON 1532.
     BISHU OSAFUNE HIKOBEInoJO DO HIKOSABURO TADAMITSU
     BIZEN-no-KUNI JU OSAFUNE TADAMITSU NAKAGAWA HIKOSABURO SAKU 
Return to: SiteMap
Glossary