Copyright 2013 Robert Cole
The Celestial Lineage 
KUNI-TOKO-TACHI no MIKOTO

         KUNI-SATSUCHI no MIKOTO

                  TOYO-KUNNU no MIKOTO

                       UIJINI no MIKOTO
                     SUIJINI no MIKOTO

               OTONOCHI no MIKOTO
                OTOMABE no MIKOTO

                        OMOTARU no MIKOTO
                         KASHIKONE no MIKOTO

                           IZANAGI IZANAMI
       ___________________________|_____________________
   ___|______________    _________|_________    ________|_________
   AMATERASU-O-MIKAMI    TSUKIYOMI no MIKOTO    SUSANO-O no MIKOTO
      |___________________________________________________
   ___|__________________________________________________ |
   MASAYA-AKATSU-KACHI-HAYAHI-AMA-NO-OSHIHOMIMI no MIKOTO |
      |       _____________ _______________ ______________|
      |  ____|_____  ______|______   ______|______   _____|______
      |  AMA-NO-HOI  AMATSU-HIKONE   IKUTSU-HIKONE   KUMANO-KUSHI
 _____|________________________________
 AMATSU-HIKO-HIKOHO-NO-NINIGI no MIKOTO
      |_________________________ ______________________
______|___________  ____________|__________  __________|__________
HOSUSERI no MIKOTO  HIKO-HOHODEMI no MIKOTO  HO-NO-AKARI no MIKOTO
                    ____________|____________________________
                    HIKO-NAGISATAKE-UGAYA-FUKI-AEZU no MIKOTO
           _____________________|______________________ __________
 _________|___________    ______|________    __________|_________ |
 HIKO-ITSUSE no MIKOTO    INAHI no MIKOTO    MIKE-IRINO no MIKOTO |
                                    ______________________________|
                     ______________|________________
                     KAMU-YAMATO-IWAREHIKO no MIKOTO
                     - First Emperor JIMMU-TENNO - 

               Sovereigns

The Emperor JIMMU 660-585      The Empress JITO 690-697
The Emperor SUIZEI 581-549     The Emperor MOMMU 697-707
The Emperor ANNEI 549-511      The Empress GEMMEI 707-715
The Emperor ITOKU 510-477      The Empress GENSHO 715-724
The Emperor KOSHO 475-393      The Emperor SHOMU 724-749
The Emperor KOAN 392-291       The Empress KOKEN 749-758
The Emperor KOREI 290-215      The Emperor JUNNIN 758-764
The Emperor KOGEN 214-158      The Empress SHOTOKU 764-770
The Emperor KAIKA 158-98       The Emperor KONIN 770-781
The Emperor SUJIN 97-30        The Emperor KAMMU 781-806
The Emperor SUININ 29-0-70     The Emperor HEIZEI 806-809
The Emperor KEIKO 71-130       The Emperor SAGA 809-823
The Emperor SEIMU 131-190      The Emperor JUNNA 823-833
The Emperor CHUAI 192-200      The Emperor JIMMYO 833-850
Regent JINGU KOGO 201-269      The Emperor MONTOKU 850-858
The Emperor OJIN 270-310       The Emperor SEIWA 858-876
The Emperor NINTOKU 313-399    The Emperor YOZEI 876-884
The Emperor RICHU 400-405      The Emperor KOKO 884-887
The Emperor HANZEI 406-410     The Emperor UDA 887-897
The Emperor INGYO 412-453      The Emperor DAIGO 897-930
The Emperor ANKO 453-456       The Emperor SUZAKU 930-946
The Emperor YURYAKU 456-479    The Emperor MURAKAMI 946-967
The Emperor SEINEI 480-484     The Emperor REIZEI 967-969
The Emperor KENZO 485-487      The Emperor EN-YU 969-984
The Emperor NINKEN 488-498     The Emperor KAZAN 984-986
The Emperor BURETSU 498-506    The Emperor ICHIJO 986-1011
The Emperor KEITAI 507-531     The Emperor SANJO 1011-1016
The Emperor ANKAN 531-535      The Emperor GO-ICHIJO 1016-1036
The Emperor SENKA 535-539      The Emperor GO-SUZAKU 1036-1045
The Emperor KIMMEI 539-571     The Emperor GO-REIZEI 1045-1068
The Emperor BIDATSU 572-585    The Emperor GO-SANJO 1068-1072
The Emperor YOMEI 585-587      The Emperor SHIRAKAWA 1072-1086
The Emperor SUSHUN 587-592     The Emperor HORIKAWA 1086-1107
The Empress SUIKO 592-628      The Emperor TOBA 1107-1123
The Emperor JOMEI 629-641      The Emperor SUTOKU 1123-1141
The Empress KOGYOKU 642-645    The Emperor KONOE 1141-1155
The Emperor KOTOKU 645-654     The Emperor GO-SHIRAKAWA 1155-1158
The Empress SAIMEI 655-661     The Emperor NIJO 1158-1165
The Emperor TENJI 662-671      The Emperor ROKUJO 1165-1168
The Emperor KOBUN 671-672      The Emperor TAKAKURA 1168-1180
The Emperor TEMMU 673-686      The Emperor ANTOKU 1180-1183
                                       - DAN-no-URA -


                           Sovereigns
GOTOBA: Emperor at 4 years. Lessor of the Reign to YORITOMO and 
creator of the ICHIMONJI. 
See YAMASHIRO - KYOTO, for GOTOBA and HOJO KAMAKURA.

                                            Samurai Period Begins
The Emperor GO-TOBA 1183-1198                KAMAKURA SHOGUNATE   
The Emperor TSUCHIMIKADO 1198-1210 _ _     MINAMOTO YORITOMO 1192 
The Emperor JUNTOKU 1210-1221       |      MINAMOTO YORIIYE  1202 
The Emperor CHUKYO 1221             |      MINAMOTO SANETOMO 1203
The Emperor GO-HORIKAWA 1221-1232   |                            
The Emperor SHIJO 1232-1242         |     FUJIWARA YORITSUNE 1226
The Emperor GO-SAGA 1242-1246       |     FUJIWARA YORITSUGU 1244
The Emperor GO-FUKAKUSA 1246-1249  HOJO       Imperial Princes   
The Emperor KAMEYAMA 1259-1274     Regency  MUNETAKA-SHINNO 1252 
The Emperor GO-UDA 1274-1287        |       KOREYASU-SHINNO 1266 
The Emperor FUSHIMI 1288-1298       |      HISAAKIRA-SHINNO 1289 
The Emperor GO-FUSHIMI 1298-1301    |       MORIKUNI-SHINNO 1308 
The Emperor GO-NIJO 1301-1308       |       MORINAGA-SHINNO 1333 
The Emperor HANAZONO 1308-1318     _|_      NARINAGA-SHINNO 1334 

              NAMBOKUCHO Period              ASHIKAGA SHOGUNATE
  Southern Dynasty      Northern Dynasty             TAKAUJI 1338
 GO-DAIGO-TENNO    |  KOGON-TENNO 1332-1333       YOSHIAKIRA 1358
       1318        |  KOMYO-TENNO 1337-1348       YOSHIMITSU 1367
GO-MURAKAMI-TENNO  |  SUKO-TENNO 1349-1351        YOSHIMOCHI 1395
       1339        |  GO-KOGON-TENNO 1353-1371     YOSHIKAZU 1423
CHOKEI-TENNO 1368  |  GO-EN-YU-TENNO 1374-1382     YOSHINORI 1428
GO-KAMEYAMA-TENNO  |  GO-KOMATSU-TENNO            YOSHIKATSU 1441
    1383-1392               1382-1392              YOSHIMASA 1449
         * Resolves for O-EI *                     YOSHIHISA 1474
The Emperor GO-KOMATSU 1392-1412                   YOSHITANE 1490
The Emperor SHOKO 1412-1428                        YOSHIZUMI 1493
The Emperor GO-HANAZONO 1429-1464                  YOSHITANE 1508
The Emperor GO-TSUCHIMIKADO 1465-1500              YOSHIHARU 1510
The Emperor GO-KASHIWABARA 1500-1526               YOSHITERU 1545
The Emperor GO-NARA 1526-1557                      YOSHIHIDE 1568
The Emperor OGIMACHI 1557-1586                      YOSHIAKI 1568
The Emperor GIYOZEI 1586-1611             
The Emperor GO-MIZUNO-O 1611-1629            TOKUGAWA SHOGUNATE   
The Empress MEISHO 1630-1643                    IYEYASU 1603      
The Emperor GO-KOMYO 1643-1654                  HIDETADA 1605     
The Emperor GO-SAI-IN 1656-1663                 IYEMITSU 1622     
The Emperor REIGEN 1663-1687                    IYETSUNA 1651     
The Emperor HIGASHIYAMA 1687-1709               TSUNAYOSHI 1680   
The Emperor NAKAMIKADO 1710-1735                IYENOBU 1709      
The Emperor SAKURAMACHI 1735-1747               IYETSUGU 1713     
The Emperor MOMOZONO 1747-1762                  YOSHIMUNE 1716    
The Emperor GO-SAKURAMACHI 1763-1770            IYESHIGE 1745     
The Emperor GO-MOMOZONO 1771-1779               IYEHARU 1760      
The Emperor KOKAKU 1780-1817                    IYENARI 1786      
The Emperor NINKO 1817-1846                     IYEYOSHI 1837     
The Emperor KOMEI 1847-1866                     IYESADA 1853      
The Emperor MEIJI 1867-1912                     IYEMOCHI 1858     
                                                YOSHINOBU 1866
    * MEIJI Restoration MEI-JI 1868 *        Samurai Period Ends

The Emperor TAISHO TAI-SHO 1912               
The Emperor HIROHITO SHO-WA 1926

Prince AKIHITO - TENNO-SAMA HEI-SEI 1989 

    
SiteMap
Glossary

Go