Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO
SANYODO - The Eight RoadsBITCHU KO-AOE 
~Second Fork~ 
TSUGUIYE - "The Ten Sons"
________
TSUGUIYE SHO-GEN 1207 SHOGEN GOBAN KAJI 
  |__________________________________ _______________ ________
____|_____             ____|_____  ______|___   |
TOSHITSUGU KEN-RYAKU 1211     TSUGUYOSHI  TSUGUTOSHI   |
  |_____________ __________     - RYAKU-NIN 1238 -    |
____|____   ___|_____ ___|______   ________        |
YUKITSUGU   SUKETSUGU SHIGETSUGU   TSUGUNAO BUN-EI 1264  |
KEN-CHO 1249   - KO-CHO 1261 -    ___|____        |
                     MOROHISA KO-AN 1278  |
 - CHU-AOE Smiths - _______________________ ___________________|
        ____|____        ____|____ 
        TSUGUTANE KEN-JI 1275  TSUGUTADA RYAKU-NIN 1238
         ___|____        ____|____ 
         SANENOBU EI-NIN 1293  MASATSUGU KAN-GEN 1243 

TSUGUIYE: "Ten Sons" SHO-GEN GOBAN - 8th month. Narrow TACHI.
    FUNBARI width clings through the MONOUCHI,then falls to
    KO-KISSAKI. KOSHIZORI. Strongly standing KO-ITAME, MOKUME
    with JI-NIE.SUGUHA with KO-ASHI and HIRO-SUGU KO-MIDARE. 
    Within his YAKIBA, an inner-pattern of NOTARE and 
    O-GUNOME forms are striated with KINSUJI and SUNAGASHI.
    This is BITCHU style.Some examples show flower-shaped 
    CHOJI-MIDARE. The YAKIBA is deep. Rich NIE. 
    BOSHI: "Swept" to YAKIZUME or slight KAERI.
  MEI: TSUGUIYE 

BUNKAZAI TSUGUIYE BUNKAZAI TSUGUIYE
NAGASA: 71.5cm SORI: 2.4cm
An offering to the Outer Ise Shrine by
TOKUGAWA SHOGUN TSUNAYOSHI, GEN-ROKU NI-NEN - 1689


SHINOGI-TSUKURI, IHORI-MUNE, early KAMAKURA KOSHIZORI TACHI where the 
sweep of its broad MONOUCHI slopes to find an elongated KO-KISSAKI. 
Standing KO-ITAME, MOKUME mix with JIFU-IRI and JI-NIE. 
SUGU ASAKI-NOTARE holds thick standing and striated O-GUNOME KO-MIDARE BA 
inner figures, in starkly defined NIOI and thick KO-NIE. YO stands while 
ASHI drops through SUNAGASHI. KINSUJI cuts facets. 
SUGU MIDARE-KOMI BOSHI. The SAKI has KO-NIE brushed through a small 
KO-MARU. 
MACHI-OKURI NAKAGO has four MEKUGI-ANA. Signed in the SHINOGI-JI against 
the MUNE: 
  TACHI URA-MEI: 
   TSUGUIYE 

BITCHU KO-AOE
TSUGUTADA JO-EI (f: TSUGUIYE): Deep SORI, narrow-bladed KOSHIZORI
    TACHI with FUNBARI and KO-KISSAKI. Standing MOKUME has 
    JI-NIE. Refined KO-CHOJI KO-MIDARE with ASHI in NIE.
    KINSUJI and SUNAGASHI. YAKIBA will not be wide. 
    BOSHI is SUGU to KO-MARU.
  MEI: TSUGUTADA

MASATSUGU KAN-GEN (f: TSUGUTADA): KO-ITAME with JI-NIE covering.
    CHIJI-MEN-no-HADA dappled along. KO-MIDARE, KO-CHOJI 
    mixed. Also: CHU-AOE MASATSUGU known in TOKU-JI 1306.
  MEI: MASATSUGU

TOSHITSUGU KEN-RYAKU: According to newer thought TOSHITSUGU was
 (YORI) son of TSUGUIYE, the older view holds MORITSUGU the 
     sire - 3rd son. Strong FUNBARIKO-KISSAKI, KOSHIZORI 
     TACHI. KO-ITAME MOKU with dappled JI-NIE. HOSO-SUGUHA 
     with ASHI, SUGU KO-MIDARE KO-CHOJI with ASHI or CHOJI-
     MIDARE in NIE. BOSHI: SUGU KO-MARU.
  MEI: TOSHITSUGU

TSUGUYOSHI(1) RYAKU-NIN (f: TSUGUIYE): TACHI. ITAME MOKUME with
    JI-NIE. "Active" CHIKEI. HIRO-SUGUHA with NEZUMI-ASHI. 
    SUGU KO-MIDARE in NIE. BOSHI: NOTARE.
  MEI: TSUGUYOSHI

TSUGUNAO BUNEI: Work from KAN-GEN 1243. Father of KO-AN MOROHISA.
   MEI: BITCHU-no-KUNI TSUGUNAO SAKU 
Return to: SiteMap
Glossary