Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO
SANYODO - The Eight Roads of KOTOSUWO SUE-NIO School  
* Familiar Lines from Familiar Roots *                         OEI KIYOKAGE: ITAME MOKUME with MASAME.                         Raised and wide SHINOGI YAMATO SUGATA.                         HOSO-SUGUHA in KO-NIE. KO-MARU KAERI.       KIYONAGA        KIYOKAGE          KIYOZANE             KIYOTSUNA              KIYOSHIGE                KIYOMITSU ________ ________ KIYOHIRA MORIKIYO   - O-EI 1394 - KIYONAGA O-EI: Worked in NAGATO. ITAME with MASAME. SUGU-GUNOME       and KO-GUNOME CHOJI with ASHI. This line, using the YUNG       "River" character, made crowded HORIMONO of NIO in a        frame, TSURUKAME "Crane & Tortoise" and others. Work        found in HO-TOKU, BUN-MEI and EI-SHO following. KIYOTSUNA O-EI:  Wide and raised SHINOGI. ITAME of MOKUME. Most       are SUGUHA but also ASAKI-NOTARE of KO-GUNOME are seen. KIYOKAGE O-EI: Wide and raised SHINOGI. ITAME of "Turbid-white"       SHIRA-KERU MOKUME with MASAME HADA. KO-NIE SUGUHA or       GUNOME-MIDARE with HOTSURE from the HABUCHI. BOSHI is       KO-MARU HAKIKAKE. TOMOKIYO O-EI: KO-MOKUME HADA with veiled JI-NIE. Strong and       intermittent SHIRA-KE UTSURI. KO-NIE on NIOI-DEKI SUGU       KO-MIDARE HA. ________ KIYOZANE MEI-TOKU 1390 ___|____ KIYOHARU HO-TOKU 1449 ________ KIYOHARU HO-TOKU (f: KIYOZANE): NAGATO JU. ________              KIYOYUKI EI-KYO 1429    |_____________________ ___|____             ___|____ KAZUKIYO O-NIN 1467  KIYONAGA EI-KYO 1429 ___|____             ___|____ KAZUKIYO EI-SHO 1504  KIYOHARU EI-SHO 1504
___|____
KAZUKIYO TEN-MON 1532
________ KAZUKIYO O-NIN (f: KIYOYUKI): ITAME of MASAME. SUGUHA and
GUNOME BA. _________ KIYOTSUNA EI-KYO 1429 ________ KIYOZANE EI-KYO: NAGATO JU. SUGUHA KO-GUNOME KO-MIDARE. ________                                                   KIYOSADA KA-KICHI: SUGUHA with ASHI or KO-GUNOME patterns.

_________             KIYOYOSHI BUN-AN 1444 ________ NOBUSADA KA-KICHI: YANAI. ________ MASAKIYO KO-SHO: KO-MOKUME. SUGUHA. _________ MICHIKIYO KO-SHO: Transferred to NAGATO in BUN-MEI.  ________ KIYOSUKE HO-TOKU 1449    |_____________________ ___|____              ___|____ MOTOKIYO BUN-GI 1501  KIYOZANE EI-SHO 1504 ________ KIYONAGA HO-TOKU 1449  ________ KIYOZANE HO-TOKU: SUGUHA with ASHI. _______ KIYOARI CHO-ROKU 1457 ________ KIYOTANE CHO-ROKU: NAGATO as well. SUGU KO-GUNOME HA. _________ KIYOSHIGE KAN-SHO: ITAME of MOKUME pulled with MASAME. CHU-SUGUHA         are most, KO-NOTARE and GUNOME as well. There will be         HOTSURE and SUNAGASHI. ________ KIYOMOTO O-NIN 1467: NAGATO JU.       ________ ________ ________ ________ _________ ________       KIYOMUNE KIYOYASU KIYOYASU KIYONAGA KIYOTSUNA KIYOSUKE                          - BUN-MEI 1469 -
Nio Kiyonaga Tanto

Nio Kiyonaga Tanto

Nagasa: 9 Sun 4 Bu (28.63cm)
Slightly Uchizori
Moto-haba: 8 Bu 6 Rin (2.6cm)
Moto-kasane: 3 Bu (0.9cm)
Nakago: 3 Sun 2 Bu (9.84cm)


UnoKubi Tsukuri with Shobu upper, wide with very gently Uchizori. Naginata-Hi with Nio Guardians on both sides.
Running Itame Hada has JiNie and Shirake.
Suguha Aski-Notare with Kinsuji in Ko-Nie.
Boshi comes smoothly to Saagari Ko-Maru with long Kaeri.
Ubu Kengyo Nakago, one Mekugi-ana. Signed:

                      Nio  -  Kiyonaga SakuSUWO - SUE-NIO School
Nio Yoriodoshi
Elegant Early Muromachi Jidai Nio Yoriodoshi - Armor-Piercer
Hira-tsukuri with Bo-Hi Sugata on Omote and UnoKubi Tsukuri on Ura. Mitsu-mune Yoriodoshi.
Excellent Ko-Itame Has JiNie and Shirake in bright Jigane.
Suguha in deep Nioi-Fukashi and Ko-Nie with brushed Hotsure.
Ubu, Kengyo Nakago has two Mekugi-ana.


 
 

SUWO SUE-NIO School
________
KIYOSADA BUN-MEI: NAGATO JU.
________
KIYOHISA BUN-MEI: Early NAMBOKU SUGATA stylist. HAMON: SUGUHA and
        CHOJI-MIDARE.
_________
MASATSUNA BUN-MEI: Also NAWA form of TSUNA. MOKUME HADA. SUGU and
        SUGU KO-MIDARE GUNOME-MIDARE HA.
________
KIYOHIRA BUN-MEI: YOSHIKI JU. SUGUHA and KO-MIDARE HA.
_________
MASATSUNA BUN-MEI:  Also NAWA form of TSUNA. MOKUME. HOSO-SUGUHA
        TANTO and DAI-TO of SUGUHA and GUNOME-MIDARE.
_________
YOSHIKIYO BUN-MEI: KO-MOKUME. CHU-SUGU or HIRO-SUGU KO-MIDARE and 
           GUNOME-MIDARE HA.

      ________ ________ ________ _________ ________ _________
      KIYONAKA KIYOYUKI KIYONAGA KIYOTSUNA KIYOSUKE MITSUHARU
                         - EI-SHO 1504 -
           _________ ________ _______ ________ _________
           MASATSUNA KIYOSUKE KIYOARI KIYOKUNI MITSUKIYO
                         - EI-SHO 1504 -
________ KIYOZANE EI-SHO: His blades are said to resemble BIZEN style. ________ KIYOTADA EI-SHO:  YOSHIKI (KIYOTSUNA line teachings). SUGUHA and         KO-GUNOME HA. _________ KIYOSHIGE TAI-EI 1521 __________ YOSHITSUGU TAI-EI: KO-MOKUME. SUGU KO-MIDARE and GUNOME HA. _________ NAGAMITSU KYO-ROKU 1528: From BIZEN. SABUROBEInoJO. GUNOME-MIDARE.       ________ ________ _________ ________ ________ _________       KIYOMASA KIYOFUSA KIYOMICHI KIYOYORI KIYONORI KUNITSUGU                          - TEN-MON 1532 -        _________ ________ _______ ________ ________ ________        MITSUMASA KIYOYASU KIYOAKI KIYOSADA KIYOKAZU MASAKIYO                          - TEN-MON 1532 - _________ KIYOMITSU TEN-MON: Standing ITAME of MASAME with JI-NIE. Defined         NIOI SUGUHA with KO-ASHI. ________ NOBUSADA TEN-MON: YANAITSU JU UEMONnoJO. ________ KIYOSADA EI-ROKU: SUGU KO-MIDARE mix.                    ________ _________ _________                    KIYOZANE KIYOKATSU KIYOSHIGE                          - EI-ROKU 1558 - ________ KIYOZANE GEN-KI 1570 
Return to: SiteMap
Glossary