Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
The Eight DO
 SANINDO - The Eight Roads of KOTOTAMBA     ///////ARTWORK - MAP
AWATAGUCHI students come to neighboring TAMBA. RAI KUNITOSHI
student, TAMBA-RAI KUNITOSHI, follows in GEN-O 1319.

___________________
AWATAGUCHI NORIKUNI SHO-GEN 1207
        |_______________________________
_______________|____       ______________|____
AWATAGUCHI MASAMITSU BUN-O 1260 AWATAGUCHI KUNINOBU SHO-GEN 1259
   __________|____         _________|____  
   TAMBA YUKITSUGU KEM-MU 1334   TAMBA KUNISADA BUN-EI 1264
   __________|____         _________|_____ 
   TAJIMA YUKISADA EN-BUN 1356   TAMBA MASATSUGU SHO-O 1288
                   _________|____  
                   TAMBA MASAKUNI EN-KEI 1308


KUNISADA BUN-EI (t: KUNINOBU): CHUJIRO. AYABE JU. Transferred
    from YAMASHIRO. Pieces are rare. He made Mid-KAMAKURA,
    narrow TACHI with little NIKU and raised SHINOGI. His
    KO-MOKUME HADA should show the AWATAGUCHI moist quality
    including its JI-NIE and NIE JI-BA. Early work resembles
    RAI KUNITOSHI's SUGUHA. HOSO-SUGU KO-CHOJI KO-MIDARE BA
    with KO-ASHI IRI. Flowing, stylized MEI in thin strokes.
  MEI: KUNISADA

YUKITSUGU KEM-MU (t: MASAMITSU): AYABE JU from EI-NIN 1293.
    Student of the MASAMITSU branch of AWATAGUCHI NORIKUNI
    moves to TAMBA. Like KUNISADA, his YAMASHIRO-style narrow
    TACHI with raised SHINOGI are rarely found. Fine MOKUME
    HADA has JI-NIE. SUGUHA or KO-GUNOME KO-MIDARE BA. 
    KO-MARU BOSHI. Curved NAKAGO with KURI-JIRI.
  MEI: YUKITSUGU

MASAKUNI EN-KEI (f: MASATSUGU): AWATAGUCHI roots. KO-MOKUME HADA.
    SUGUHA and KO-MIDARE BA.
  MEI: FUJIWARA MASAKUNI
     TAMBA AYABE JU MASAKUNITAMBA - SAEKI and AYABE ________ KUNIZANE KA-GEN 1303 ______________ TANGO JU KINJU GEN-O 1319 _________________ HATA JU KUNIMITSU (YORIMASA - RAI KUNIMITSU 2) ___|_____ GEN-KYO 1321 KUNITOSHI O-EI 1394 _________ ________________ SHIGEMUNE MIYATA KIYOMITSU - KEM-MU 1334 - ______________ _________ SAEKI NAGASUYE(1)GEN-TOKU1329 NAGAMOCHI RYAKU-O 1338 |__________________________ _________|____ __________|___ SAEKI NAGASUYE(2) AYABE YUKISADA(1) KEM-MU 1334 BUN-WA 1352 ______________________|___________________________ _________|___ ____|___ | RAI KUNITOSHI SHO-CHU 1324 YUKIZANE TEI-JI 1362 | |_________ |___________ | _____________|___ ____|____ ____|____ ____|____ | SENJUIN SHIGEHIRA SHIGEYASU MITSUSUKE MITSUKANE O-EI 1394 | - HATAKE JU KO-AN 1361 - EI-WA 1375 ____|____ | MITSUSUKE | EI-KYO 1429 | ___________ ______________ _____________________| _____|____ ____|___ ___|___ YOSHITSUGU YUKISADA ARIMASAEI-TOKU 1381 O-EI 1394 MEI-TOKU 1390 ___|___ __________ ARIMASA O-EI (MITSUKANE 2) SHIGETOSHI O-AN 1368 ___|______ ____|____ SHIGETOSHI EI-KYO 1429 KIYOMITSU MEI-TOKU 1390 NAGASUYE(1) GEN-TOKU: SAEKI JU. MEI: TAMBA-no-KUNI SAEKI NAGASUYE NAGASUYE(2) BUN-WA: SAEKI JU. MEI: SAEKI NAGASUYE YUKISADA KEM-MU: AYABE JU. From KEM-MU 1334 to BUN-WA 1352. Said a traveler: NOBUKUNI School in BUZEN, BUNGO, IWAMI and TAMBA. Also known as ARIMASA and YOSHITSUGU. KO-MIDARE BA and GUNOME-MIDARE HA. MEI: YUKISADA
TAMBA - SAEKI and AYABE KUNITOSHI GEN-O (t: MAGOTARO KUNITOSHI, f: YUKISADA): "TAMBA RAI" is given him as he was student of RAI KUNITOSHI and seats the style in TAMBA. Work period from GEN-O 1319 to KA-REKI 1326. He is said to have produced some earlier mid-KAMAKURA style work, with little FUNBARI, and current SUE-KAMAKURA SUGATA with its tapering to the MONOUCHI. They will thin blades with little NIKU. TANTO are wide HIRA-TSUKURI or TAKENOKO that can be long. These may show SU-KEN or GOMABASHI HORIMONO. Pronounced MOKUME HADA may show RAI style NIE JI-BA dappling. CHU or HIRO-SUGU KO-MIDARE/KO-GUNOME that seems to "tear." HAKIKAKE may form UCHINOKE in the HABUCHI. There may be NIJUBA. MIDARE-KOMI BOSHI with KO-MARU and slight KAERI. Some YAKIZUME. TANTO BOSHI may deepen. HA-AGARI KURI-JIRI NAKAGO. MEI: RAI KUNITOSHI __________ YOSHITSUGU O-EI 1394 MEI: AYABE JU YOSHITSUGU TAMBA AYABE JU YOSHITSUGU _______________ SAEKI NAGATSUGU TEI-JI 1362 MEI: SAEKI JU NAGATSUGU _________ KAGETSUGU TEI-JI 1362 _________ YOSHISADA KA-KEI 1387 MEI: TAMBA AYABE JU YOSHISADA _________ MASATSUGUO-EI 1394 MEI: SAEKI JU MASATSUGU TAMBA-no-KUNI JU MASATSUGU ________ MASAKUNI O-EI 1394 MEI: SAEKI JU MASAKUNI __________ SHIGETOSHI EI-KYO (f: ARIMASA) MEI: TANSHU SHIGETOSHI AYABE JU ENJU SHIGETOSHI ________ YUKIKUNI EI-KYO 1429 MEI: YUKIKUNI ______________ AYABE YUKINARI O-NIN 1467 MEI: YUKINARI TAMBA AYABE JU YUKINARI ________ NORINAGA CHO-KYO 1487 MEI: TAMBA SAEKI JU NORINAGA ________ _________ ________ _________ _______________ SADATAKA SADAYOSHI SADAZANE SHIGEMUNE MIYATA ARIYOSHI - EI-ROKU 1558 - BUN-ROKU 1592
Return to: SiteMap
Glossary