Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO

SAIKAIDO
- The Eight Roads of KOTOOISHI SA     OISHI SA inherits style from O-AN SADAYUKI. 
           HIRA-TSUKURI TANTO in SAKI-ZORI.  O-ITAME 
           with MASAME. JI-NIE. GUNOME SUGU KO-MIDARE.
  ____________               __________________
  SA MUNEYOSHI (CHIKUZEN SA)        HIRADO SA SADAHIDE
___________|____                 __________|___
O-AN SA SADAYUKI (CHIKUZEN SA) _______      OISHI SADAHIDE
 | Originating Founder    NAGAIYE SHI-TOKU   EI-TOKU 1381
 | _______________________________|    1384  
_|_|___            ____|___         _______
IYENAGA(1) Founder O-EI 1394  SUKENAGA SHO-CHO 1428  SADAAKI 
  |__________________ __________ __________      O-EI 1394
___|___      ____|____  ___|____  ___|____ 
IYENAGA(2)    YOSHINAGA  TAKENAGA  NORINAGA BUN-MEI 1469 
  | BUN-AN 1444  CHO-ROKU     ________|_________ (Also AKI)
___|___         1457  ____|____ ___|____ ____|________ 
IYENAGA(3) BUN-MEI 1469    TSUGUNAGA TAKENAGA AKI NORIMITSU 
  |_______________________            KYO-ROKU 1528
___|___        ____|____       ________
IYENAGA(4) MEI-O 1492 TOSHINOBU MEI-O 1492  KORENAGA  
  |_______________________          KA-KICHI 1441
___|___         ___|____       _______    
IYENAGA(5) EI-SHO 1504 NORIKUNI BUN-GI 1501 IKUTAMA KO-SHO 1455
  |___________________________           _________ 
___|___   -brothers-   ___|____         SHIGEZANE 
IYENAGA(6) KYO-ROKU 1528  SUKENAGA TEN-MON 1532  BUN-GI 1501
  _________ _________   ___|___         _______
  MITSUZANE SHIGESADA   TOMOIYE         NAGAIYE
   - EI-SHO 1504 -     TEN-SHO 1573      TEN-MON 1532
   ________ _________ ________________    ________ 
   SANENAGA YOSHIZANE CHIKUZEN TADANAO    TANENORI 
        - TAI-EI 1521 -          TEN-SHO 1573

NAGAIYESHI-TOKU: A descendant of SHO-HEI SA SADAYUKI. Running 
    SHIRA-KE "White" ITAME with MASAME. SUGUHA, KO-GUNOME
    with SUNAGASHI.

SUKENAGA SHO-CHO (f: NAGAIYE): Worked to BUN-AN. Running ITAME.
    KO-NIE SUGU, KO-NOTARE or GUNOME-MIDARE with SUNAGASHI.
    Some in HITATSURA. HORIMONO are seen.

IYENAGA O-EI (f: NAGAIYE, t: SADAYUKI): Returned from SA School
    to found the OISHI SA in CHIKUGO. O-ITAME. SUGU, SUGU
    KO-NOTARE, KO-GUNOME MIDARE with SUNAGASHI and KINSUJI.

YOSHINAGA CHO-ROKU (br: IYENAGA): "Four Sons" TANTO - few KATANA.
    ITAME with MASAME that runs. JI-NIE. NIE-DEKI O-MIDARE
    KO-GUNOME MIDARE with SUNAGASHI and HITATSURA.

NORINAGA BUN-MEI (f: IYENAGA): "Four Sons" Worked to MEI-O making
    TACHI but few KATANA. TANTO and WAKIZASHI are seen.
    Running HADA of ITAME with MASAME having JI-NIE. NIE-DEK
    GUNOME-MIDARE with SUNAGASHI. GUNOME tops (YAKI-KASHIRA)
    become NIE-KUZURE. SUGU-NOTARE with HOTSURE. Some 
    HITATSURA. HORIMONO. NORIMITSU: Like his father.

OISHI SA School

TAKENAGA BUN-MEI (f: IYENAGA): "Four Sons" Running SHIRA-KE white
    ITAME. SUGU HOTSURE BA and KO-MIDARE HA in NIE.

SUKENAGA TEN-MON (br: IYENAGA): Running SHIRA-KE "White" ITAME 
    with MASAME has JI-NIE. GUNOME-MIDARE or SUGUHA with 
    ASHI. Some HITATSURA. HORIMONO seen.

TOMOIYE TEN-SHO (f: SUKENAGA): MOKUME with MASAME. GUNOME-MIDARE.

SHIGEZANE BUN-GI: ITAME with MASAME. KO-GUNOME GUNOME-MIDARE and
    NOTARE BA.

IYENAGA EI-SHO: ITAME. GUNOME-MIDARE HA.

NAGAIYE TEN-MON: ITAME with MASAME. GUNOME HA. 
Return to: SiteMap
Glossary