Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
The Eight DO
SAIKAIDO - The Eight Roads of KOTOHIZEN - HIRADO SA       

                      Descendants of SA. SA style: GUNOME appears
        on a NOTARE undulation, where HOTSURE pulls an occasional
        TOGARI to a few of the heads. ITAME, MOKUME. SUGUHA, 
        GUNOME on NOTARE, O-MIDARE in NIE. KINSUJI.
________                      
IYESHIGE KEN-KYU 1190       | KAWAKAMI JU - from CHIKUZEN        
                            |               ________             
                            |               NOBUHISA KAN-GEN 1243
                            |   ________    ___|____             
                            |   MORIHISA    MORIFUSA KEN-CHO 1249
_________                   | KEN-CHO 1249  ___|____             
KUNIKATSU BUN-PO 1317       |______         MORIYASU KO-AN 1278  
________                                      ________           
MORIHIRO HIRADO SA Founder KEM-MU 1334        KUNIFUSA (CHIKUZEN)
____|____             ___________                 TEI-WA 1345 
MORIYOSHI O-AN 1368 - SAEMONSHIRO EI-TOKU  ___________  _________
    |____________________ _________        SA SADAHIDE  TAMEYOSHI
____|____            ____|____  ___|____        - O-AN 1368 -
MORIYOSHI O-EI 1394  MORITSUGU  MORIYUKI   _________
____|____             - O-EI 1394 -        YOSHISADA O-EI 1394
MORIYOSHI BUN-AN 1444    ________                                
____|____                KUNIKIMI HO-TOKU 1449                   
MORIYOSHI TEN-MON 1532   _______________                         
____|____                HIRADO SADAMUNE TEN-MON 1532            
MORIYOSHI TEN-SHO 1573            __________________             
____|____                         KONGOBYOE MORITAKA EI-TOKU 1381
MORIYOSHI KEI-CHO 1596                      ___|____             
_______                                     MORITAKA BUN-MEI 1469
IYEMASA KEI-CHO 1596                        ___|____             
________                                    MORITAKA TAI-EI 1521 
MORIYUKI KEI-CHO 1596                       _________ _________ 
                                            MORITSUGU YOSHIFUSA
                                              - TAI-EI 1521 -

MORIHIRO KEM-MU: HIRADO SA Founder. SHICHIROZABURO. ITAME of
        MOKUME. SUGU MIDARE BA of GUNOME-MIDARE KO-MIDARE HA.
        KINSUJI is found.

SHICHIROZABURO HO-TOKU: HIRADO SHICHIROZABURO - is MORIHIRO.

MORIYOSHI O-AN (f: MORIHIRO): SAEMONSHIRO. MOKUME. GUNOME-MIDARE
        with valleys and SUGU GUNOME-NOTARE O-MIDARE HA.
     HIRADO JU MORIYOSHI

SAEMONSHIRO EI-TOKU: HIRADO JU IKUTSUKI SAEMONSHIRO is MORIYOSHI.

MORITSUGU O-EI (f: CHIKUZEN KONGOBYOE MORIYOSHI): Father was son
        of KONKOBYOE MORITSUNA. KO-NIE ASAKI-NOTARE BA.
     HIRADO JU MORITSUGU

MORIYUKI O-EI (f: MORIYOSHI): HIRADO JU. KO-NIE DEKI SUGU ASAKI-
        NOTARE BA.
     HIRADO JU MORIYUKI

HIZEN HIRADO SA School
KUNIFUSA TEI-WA (t: O-SA): Came from CHIKUZEN. HIRADOZAEMONnoJO.
        Father of HAKATA KUNIMITSU. Brought SA style undulating
        GUNOME-NOTARE BA. Two character signature, look to 
        CHIKUZEN made.
     HIRADOZAEMONnoJO KUNIFUSA

SADAHIDE O-AN (f: SA SADAYOSHI): HIRADOZAEMON. Transferred from
        CHIKUZEN. Running HADA. NIE-DEKI NOTARE-MIDARE HA. His 
        son, OISHI SADAHIDE to CHIKUGO.

MORITSUGU O-EI: HIRADO. SHIRA-KERU "turbid" running ITAME has
        MASAME. KO-NIE DEKI SUGU ASAKI-NOTARE and O-MIDARE HA.

MUNESHIGE O-EI: HIRADO. Running SHIRA-KE ITAME stands. KO-NIE
        SUGU ASAKI-NOTARE BA. BOSHI: KO-MARU KAERI is swept.

SA EI-KYO: HIRADO smith lives in ISAHAYA. Worked between O-AN and
        EI-KYO. SUGU KO-NOTARE KO-GUNOME MIDARE HA.

MORIYOSHI TEN-MON: ITAME. KO-NOTARE KO-MIDARE and NOTARE-GUNOME.

MORITSUGU TAI-EI: KONGOBYOE. OZAKI JU. CHIKUZEN MORITSUGU School.
        Transferred to HIZEN.


________
IYESHIGE TEI-JI 1362
_________                           _________ _________ ________
KOREYOSHI O-EI: To HIGO.            KUNIKATSU CHIKAFUSA MORISADA
                                            - O-EI 1394 -    
_________                                _________ _________
MITSUHISA O-NIN 1467                     HIROYOSHI KUNISHIGE
_______ ________         _______           - EI-KYO 1429 -
IYEHIRO MORIFUSA         IYEHISA  
- BUN-MEI 1469 -        MEI-O 1492
 _________         _________          ________ ________ _________
 KUNICHIKA         TADAYOSHI          IYETSUGU KUNISUKE TSUNEKUNI
EI-SHO 1504       TAI-EI 1521              - TEN-MON 1532 -      
                                                 
________                                 _________
TAKEYASU GEN-KI 1570                     SHIZUMASA TEN-SHO 1573
________
MUNESADA MATSUURA TEN-SHO 1573
________
SUYEMORI SHIHOTAI BUN-MEI 1469
________
MUNESUYE SHIHOTAI TEN-SHO 1573

Hirato Sa
Nagasa: 70cm
Attributed by NBTHK, both Tsunagi and Saya have old Sayagaki to Etchu Norishige.
Itame Nagare is slightly Masame with Chikei and some Shirake Utsuri.
Undulating Notare holds complex Ko-Nie Gunome-Midare Ba of striating Sunagashi and Hotsure. 

Togari Boshi is Saagari and little turnback.
O-Suriage Nakago with two Mekugi-ana.HIZEN
HAMASAKI
  _________          _________ _________         _________              
  SHIGENORI          SHIGEYUKI SHIGENORI         SHIGEKATA 
 EI-KYO 1429           - TAI-EI 1521 -         KYO-ROKU 1528

SHIGEYUKI TAI-EI: HAMASAKI JU. SUGU KO-MIDARE GUNOME-MIDARE.

SHIGEKATA KYO-ROKU: HAMASAKI JU. SUGU GUNOME KO-MIDARE HA.

NAGASE
_________
YOSHIFUSA KEM-MU 1334
_________ ________
MICHIHIRO MORIHIRO
- TEN-SHO 1573 - 
Sho-shin
Glossary