Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing

YAMASHIROYAMASHIRO OMIYA 

        Reference shows repeating themes. School members 
        migrate to BIZEN during the KAMAKURA: BIZEN OMIYA
________
MORIKUNI GEN-KEI 877
________
KUNIMORI AN-WA 968
  |_______________________
___|____        ____|____
SUKEMORI KAN-KO 1004  SHIGEKUNI SHO-RYAKU 990
________
MUNENOBU CHO-WA (f: MUNEYASU, grf: MUNECHIKA): Later: Becomes
    priest, KUNIMORI of OMIYA. Goes to BIZEN.
_________
SADATOSHI SHO-RYAKU 990
________
KUNINOBU HO-AN 1120
________
TOMOMORI HO-GEN 1156
________
KUNIMORI EI-MAN 1165
  |________________________
___|____        ____|____
SUKEMORI KEN-KYU 1190  SHIGEKUNI KEN-KYU 1190
            ____|____
            SHIGETAKA KEN-RYAKU 1211
__________________
ICHIMONJI NORIKANE SHO-GEN 1207 OMIYA CHUNAGON Court Counsel
________
MUNEYUKI KEN-RYAKU 1211
________
SADANOBU KEN-RYAKU 1211
_______
MORIIYE KEN-RYAKU 1211: Work from SHO-JI 1199.
________
NOBUHIDE KEN-RYAKU 1211 Moved to BIZEN.
________
KUNIMORI KEN-PO 1213: MOKUME HADA. SUGUHA and MIDARE BA.
____|____ 
MORICHIKA TEN-PUKU 1233: To BUN-O 1260.
_________      
SHIGEFUSA TEI-O 1222
________
MUNENOBU BUN-O 1260: Moved to BIZEN. Also known as KUNIMORI.
________
MUNENOBU KEN-GEN 1302
___|____
NOBUHIDE KEN-GEN 1302

NOBUHIDE KEN-GEN (f: MUNENOBU): ITAME HADA with MASAME has 
     JI-NIE. GUNOME-MIDARE HA.
_________ _________ ________     _________ 
SHIGEYUKI SHIGEKUNI MUNENOBU     YOSHISADA 
   - KEM-MU 1334 -        TAI-EI 1521 

Return to: SiteMap
Glossary