Copyright Robert Cole 2015 -
No copying or distributing

YAMASHIRO


YAMASHIRO KURAMA SEKI

KURAMA YOSHITSUGU: One of the late SANJO line (all HEIANJO KAJI) 
associated to KURAMA-DERA Temple near KYOTO. When the O-NIN Wars 
set YAMASHIRO smiths on the road, YOSHITSUGU and YOSHISADA found 
favorable exile in MINO SEKI. Work and study allowed a background 
to found the KURAMA SEKI style mix at their return in MEI-O 1492.

      KURAMA SEKI: HEIANJO, MINO style mix. Wide blades, 
      shallow curve. TAKENOKO TANTO. CHU-SUGUHA, KO-MIDARE, 
      GUNOME-MIDARE, YA-no-NE "Arrowhead" and HITATSURA.
__________           __________ __________________
YOSHITSUGU(1) MEI-TOKU 1390  YOSHISHIGE SUGAWARA YOSHINAGA
____|_____              - O-EI 1394 -
YOSHITSUGU(2) KA-KICHI 1441  __________             
  |______________      MITSUTOSHI EI-KYO 1429       
____|_____   ____|____   __________             
YOSHITSUGU(3) YOSHISADA   SHIGETSUGU KAN-SHO 1460      
 KURAMA SEKI Founders  __________ _________ _________ ________
   - MEI-O 1492 -    SHIGETSUGU YOSHINAGA KUNITSUGU SADASUKE
                    - EI-SHO 1504 -  
__________       _________      __________ __________
YOSHITSUGU       KANEMICHI      YOSHITSUGU SHIGETSUGU
TAI-EI 1521      TEN-MON 1532      - KEI-CHO 1596 -  

YOSHITSUGU(1) O-AN: MOKUME with MASAME. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

YOSHISHIGE O-EI: Late SANJO Group at the KURAMA Gate. SUGUHA with
    KO-ASHI and GUNOME KO-MIDARE HA.

YOSHINAGA O-EI: SUGUHA with ASHI.

MITSUTOSHI EI-KYO: MOKUME HADA. SUGUHA and KO-MIDARE BA.

YOSHITSUGU(2) KA-KICHI: From EI-KYO 1429. Late SANJO (HEIANJO) at 
      KURAMA-DERA. SUGUHA with ASHI and GUNOME-MIDARE HA.

SHIGETSUGU KAN-SHO: SUGUHA and KO-MIDARE BA.

YOSHITSUGU(3) MEI-O: Work period to EI-SHO 1504. A mix of HEIANJO 
      and MINO SEKI. SUGUHA, KO-MIDARE mix or GUNOME-MIDARE 
      in O-NOTARE based HITATSURA BA. HORIMONO is in HEIANJO 
      NAGAYOSHI style. A gentle FUNAZOKO-GATA "Boat-bottom" 
      NAKAGO falls to KURIJIRI with SUJIKAI YASURI.

YOSHISADA MEI-O: YOSHINORI line smith who worked with YOSHITSUGU
    The O-NIN War pushed SANJO YOSHINORI School smiths to 
    MINO. HEIANJO NAGAYOSHI and YOSHINORI roots join SEKI to
    put returning stylists at the head of the KURAMA SEKI 
    school. GUNOME-MIDARE in HITATSURA and O-NOTARE BA. A 
    gentle slope of KURAMA FUNAZOKO "Boat-bottom" KURIJIRI
    NAKAGO and SUJIKAI YASURI.

YOSHINAGA EI-SHO: Last of the HEIANJO YOSHINAGA line takes KURAMA
    SEKI style. GUNOME-MIDARE HITATSURA and O-NOTARE BA. 

Return to: SiteMap
Glossary