- Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing BIZENBIZEN KOZORI School - YOSHIMITSU Line
__________         
YOSHIMITSU(1) (br: KANEMITSU) KEM-MU 1334 
  |___________________________
____|_____         ____|____________
YOSHIMITSU(2) EN-BUN 1356  KOZORI YOSHIMITSU(1) EN-BUN 1356  
____|____            |_____________     
YUKIMITSU          ____|_____   ___|_____  
O-AN 1368          YOSHIMITSU(2) YOSHIHIRO  
              EI-KYO 1429  EN-BUN 1356 
______________       
UKAI MORITSUGU SHI-TOKU 1384

YOSHIMITSU(1) KEM-MU (br: KANEMITSU): YOSHIMITSU 1 and 2, and 
    YUKIMITSU - see KANEMITSU School.

YOSHIMITSU(1) EN-BUN (f: YOSHIMITSU): TOTARO. O-KANEMITSU was his 
      uncle. Work to EI-WA 1375. KOZORI YOSHIMITSU appears 
      in EI-KYO 1429, BUN-MEI 1469, 4th in SUE-BIZEN EI-SHO 
      1504 and in TEN-MON 1532.
  MEI: BISHU OSAFUNE YOSHIMITSU

YOSHIHIRO EN-BUN (t: YOSHIMITSU): KO-CHOJI BA or GUNOME resides
    on a slight NOTARE undulation.
  MEI: BISHU OSAFUNE YOSHIHIRO

MORITSUGU SHI-TOKU: UKAI MORITSUGU line. KO-MIDARE KO-CHOJI BA.
  MEI: BISHU OSAFUNE JU MORITSUGU

YUKIMITSU O-AN: KOZORI. O-AN 1368 TO KO-O 1389 in NIOI-DEKI GUNOME
CHOJI-MIDARE BA. Descendents forward of the OEI.
See YUKIMITSU in SUE-BIZEN.
MEI: BIZEN OSAFUNE YUKIMITSU

________ NORIHISA KAN-O 1350 |______________________ ___|____ ___|_____ NORIKANE EI-KYO 1429 YUKIMITSU SHO-CHO 1428 NORIHISA KAN-O MEI:BISHU OSAFUNE JU NORIHISA NORIKANE EI-KYO (f: NORIHISA): TAROBEInoJO. MEI: BISHU OSAFUNE TAROBEInoJO NORIKANE YUKIMITSU SHO-CHO (f: NORIHISA): KOZORI MEI: BISHU OSAFUNE YUKIMITSU __________ YOSHITSUGU O-AN 1368 __________ YOSHITSUGU O-EI 1394 YOSHITSUGU O-AN: From EN-BUN 1356. ARA-NIE GUNOME-MIDARE HA. MEI: BIZEN-no-KUNI YOSHITSUGU BIZEN-no-KUNI JU YOSHITSUGU YOSHITSUGU O-EI: From O-AN 1368. KO-MIDARE BA MEI: BIZEN-no-KUNI YOSHITSUGU

turn to: SiteMap
Glossary