Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing
BIZENKAWATA-SHO 

KAWATA-SHO is on the YOSHII, half way toward the main BIZEN towns
of OSAFUNE, FUKUOKA, etc.

___________________
KOKUBUNJI SUKEYOSHI GEN-TOKU 1329
___|_____
YOSHINORI(1) KO-EI 1342
___|_____
YOSHINORI(2) TEI-JI 1362

YOSHINORI(1) KO-EI: YOSHI form; GI "Justice". Work period between
    RYAKU-O 1338 and SHO-HEI 1346. Said FUKUOKA ICHIMONJI 
    line from KOKUBUNJI SUKEYOSHI. Making MOKUME HADA with
    MASAME. KO-GUNOME MIDARE BA and CHOJI HAMON patterns.
   YOSHINORI
   BISHU KAWATA JU YOSHINORI
   BIZEN KAWATA-SHO YOSHINORI

YOSHINORI(2) TEI-JI: OSAFUNE stylist. 
   YOSHINORI SAKU
   BISHU OSAFUNE YOSHINORI 

Return to: SiteMap
Glossary