Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
The Eight DO

HOKURIKUDO
- The Eight Roads of KOTO
ETCHU - FUJISHIMA - ISHIZUKA - SHIBAHARA 


       ________
FUJISHIMA: KAGETOMO BUN-ROKU 1592

KAGETOMO BUN-ROKU: FUJISHIMA. He made SHINOGI-TSUKURI, IHORI-MUNE 
     SUGATA. KO-ITAME HADA has a JI-NIE veil. KO-NIE and 
     defined NIOI GUNOME-MIDARE where white and gold lines 
     run through TOGARI tops.
  MEI: ETCHU-no-KUNI JU KAGETOMO

       _______
ISHIZUKA: NAONAGA(1) O-EI 1394
       ___|___
       NAONAGA(2) UEMONnoJO MEI-O 1492
       ___|___
       NAONAGA(3) EI-SHO 1504

NAONAGA(2) MEI-O: ISHIZUKA JU. Most swords seen will be the work
    of NAONAGA(2). Said to resemble MOMOKAWA NAGAYOSHI of 
    ECHIGO. Normal width with KO-KISSAKI or elongated - on
    slightly curved TACHI. Running ITAME with MASAME has
    standing JI-NIE in SHIRA-KE UTSURI. UCHINOKE hugs under
    HOTSURE along GUNOME-MIDARE HA where occasional KO-ASHI
    spills off. BOSHI is MIDARE-KOMI or HAKIKAKE.

        _________
SHIBAHARA: MUNEYOSHI EI-KYO 1429
       ____|____
       MUNEYOSHI O-NIN 1467

MUNEYOSHI EI-KYO (f: MORIMUNE): SHIBAHARA JU. MOKUME with MASAME.
 GUNOME-CHOJI BA. O-NIN MUNEYOSHI follows. 
Return to: SiteMap
Glossary