Copyright Robert Cole 2015 - No copying or distributing -
BIZEN
FUKUOKA ICHIMONJI SUKEYUKI School
__________________________
NORIMUNE ICHIMONJI Founder SHO-GEN 1207
_|______                                                        
SUKEYUKI GEN-RYAKU 1184  
 |___________ ________________ _________________________________
_|______  ___|__________   ___|____                             |
YUKIKUNI  SUKENARI(SHIGE)  SUKENOBU SHO-GEN 1207                |
 | - SHO-GEN 1207 -        ___|____                             |
 |                         SUKEHISA(1) KA-TEI 1235              |
 |      ______________________|____________                     |
 |  ___|____               ___|____     ___|____                |
 |  SUKENAGA KEN-CHO 1249  SUKEHISA(2)  SUKEMORI KEN-CHO 1249   |
 |  ___|_____              KO-CHO 1261  ___|____                |
 |  SUKETSUGU                           SUKEHIDE EI-NIN 1293    |
 |  SHO-WA 1312                         ___|______              |
 |                                      YOSHIMITSU O-CHO 1311   |
 |_______________ ____________________________                  |
_|______      ___|____                     ___|____             |
SUKEYUKI      KUNIZANE(1) RYAKU-NIN 1238   SUKENOBU             |
GEN-NIN 1224  ___|____                     BUN-RYAKU 1234       |
              KUNIZANE(2) KEN-JI 1275                           |
    ___________________________________________ ________________|
___|____                                    ___|____ 
SUKEMURA(1) KEN-RYAKU 1211                  YUKITAKA KEN-KYU 1190 
   |_______________                    ________|
___|____        ___|____           ___|____ ___|_____           
SUKEMURA(2)     MUNESUKE           NORITAKA YUKITOSHI TEI-O 1222
RYAKU-NIN 1238  KA-TEI 1235  _________|____    |
                             SHOCHU UJINORI    |
    ____________________ ______________________|
___|____             ___|____                __|_____
YUKIMUNE BUN-O 1260  SUYEYUKI KO-CHO 1261    NOBUKUNI KA-TEI 1235     
___|_____            ___|____                __|____
YUKITSUNE            SUYETOKI EI-NIN 1293    NOBUIYE BUN-EI 1264
SHO-O 1288           ___|_____               __|____
                     SUYEYOSHI SHO-CHU 1324  NOBUNAO SHO-O 1288
              __________|____                __|_____
              YOSHII SUYENORI(1) O-AN 1368   NOBUYASU SHO-WA 1312
              __________|____                __|_____
              YOSHII SUYENORI(2) O-EI 1394   NOBUTOMO GEN-KO 1331SUKEYUKI GEN-RYAKU: Work to KEN-NIN 1201. KO-MOKUME. CHOJI BA 
        that becomes NIJU. Cousin of NORIMUNE.
    MEI: BIZEN SUKEYUKI
         BIZEN-no-KUNI SUKEYUKI


FUKUOKA SUKEYUKI School SUKENARI SHO-GEN (f: SUKEYUKI): SHO-GEN GOBAN - 11th month. SAKON         SHOGEN. JIRODAYU. Said pronounced, SUKESHIGE. First          signed with JU form of SHIGE. Early KAMAKURA SUGATA.         Standing KO-ITAME HADA. Expected early ICHIMONJI: fine          KO-NIE and clear NIOI KO-MIDARE CHOJI BA with ASHI has          fairly even height. MEI: Deeply cut ICHI carved to the         MUNE, KO-ICHIMONJI style, distanced some above his thinly         stroked SUKENARI (SUKESHIGE).     MEI: ICHI SUKENARI SUKENOBU SHO-GEN (f: SUKEYUKI): SHOGEN GOBAN - 12th month. SAKON         SHOGEN. FUKUOKA ICHIMONJI. NOBU form: EN "Extend."          Married MUNEYOSHI's sister. Given BINGOnoKAMI title.          MOKUME HADA. KO-NIE KO-CHOJI KO-MIDARE BA has SAKA-ASHI.     MEI: SUKENOBU          BIZEN-no-KUNI SUKENOBU SUKEHISA(1) KA-TEI (f: SUKENOBU): TOZAMON or JURO. Mid-KAMAKURA         SUGATA. Standing MOKUME. Vibrant KO-CHOJI MIDARE BA.     MEI: SUKEHISA          SUKEHISA TSUKURU SUKEHISA(2) KO-CHO (f: SUKEHISA): SUKEHISA(3), son of the second,         is associated to OSAFUNE, SHO-O 1288. MEI of the third:         OSAFUNE SUKEHISA TSUKURU SUKENAGA KEN-CHO (f: SUKEHISA): Work to KO-CHO 1261. NAGA: EI         "lengthy."      MEI: BIZEN-no-KUNI SUKENAGA SUKEMORI KEN-CHO (f: SUKEHISA): Mid-KAMAKURA TACHI SUGATA.          KO-CHOJI KO-MIDARE and KAWAZU CHOJI resembling SUKEZANE.         Large two-character MEI. Also, KO-BIZEN work may be found         having: Strong NIE over KO-MIDARE BA. There were several         SUKEMORI BIZEN smiths. Appraisal places time.     MEI: SUKEMORI          SUKEMORI SAKU SUKEHIDE EI-NIN (f: SUKEMORI): From KEN-CHO 1249. ICHIMONJI style         Mid-KAMAKURA SUGATA with ICHIMONJI OBUSA CHOJI BA.         Note: The name SUKEHIDE from SHO-KYU period is the secret         MEI of GOTOBA-TENNO from the OKI Island exile. His          earlier MEI is 16 petal KIKU-MON. He is said to have used         the 17 petal KIKU-MON at OKI.     MEI: SUKEHIDE YOSHIMITSU O-CHO (f: SUKEHIDE): Transferred to YAMANOUCHI in         SAGAMI. KO-NIE CHOJI-MIDARE BA.     MEI: YOSHIMITSU


Sukemori - Kokuho

Sukemori Tachi - Kokuho
Nagasa: 70.5cm
Moto-haba: 2.5cm


Shinogi-Tsukuri, Ihori-Mune, Koshizori Funbari, Ko-Kissaki.
Itame Hada has thin Ji-Nie and standing Midare-Utsuri.
Ko-Nie Deki Ko-Choji Midare Ba has Nie Hotsure creating Nijuba in the mid.
Nijuba to Ko-Maru Boshi.
Suriage slightly Kurijiri Nakago has four Mekugi-ana. Signed on the Shinogi.

    Sukemori SakuFUKUOKA SUKEYUKI School YUKIKUNI SHO-GEN (f: SUKEYUKI): Twenty-four GOBAN - 3rd month.         KAWACHI ISHIGAWA JU. Possibly given KAWACHI-no-KAMI title         for his tutorial. NIE KO-MIDARE of KO-CHOJI BA has ASHI.     MEI: YUKIKUNI SUKENOBU BUN-RYAKU (f: YUKIKUNI): Work to EI-NIN 1293.          NIE KO-CHOJI BA.     MEI: SUKENOBU KUNIZANE(1) RYAKU-NIN (f: YUKIKUNI): FUKUOKA JU. Transition smith.         MOKUME HADA. CHOJI-MIDARE BA with ASHI.      MEI: KUNIZANE SUKEMURA(1) KEN-RYAKU (f: SUKEYUKI): From SHO-JI 1199. KO-BIZEN         roots help confuse issues. His lack of overt CHOJI are         normal in the early ICHIMONJI. One story has two-         character SUKEMURA, the 1st and four character MEI,          BIZEN SUKEMURA, belonging to the second.          Other statement: there is one FUKUOKA SUKEMURA.          KO-KISSAKI TACHI. MOKUME that is drawn. NIE slides into         NIJUBA which appears to swim with SUNAGASHI. ASHI drops,         and dapples the YAKIBA. KO-MIDARE of KO-CHOJI MIDARE BA.     MEI: SUKEMURA          BIZEN SUKEMURA SUKEMURA(2) RYAKU-NIN: RYAKU-NIN to HO-JI 1247 are dates for the         second. See SUKEMURA(1), above. Note: DAI MEI. MUNESUKE KA-TEI (f: SUKEMURA): ITAME HADA. CHOJI-MIDARE BA.     MEI: MUNESUKE YUKITAKA KEN-KYU (f: SUKEYUKI): KO-BIZEN line. See KO-BIZEN,         TOMONARI School    MEI: YUKITAKA NORITAKA KEN-PO (f: YUKITAKA): From KEN-PO 1213 to KEN-JI 1275.         Father of SHUCHU UJINORI.      NORITAKA      BIZENnoKUNI JU NORITAKA YUKITOSHI TEI-O (f: YUKITAKA): ITAME HADA. CHOJI BA.     MEI: BIZEN-no-KUNI YUKITOSHI NOBUKUNI KA-TEI (t: YUKITOSHI): A note states he later signed         YOSHIKANE. CHOJI patterns.    MEI: BIZEN OSAFUNE JU NOBUKUNI         BIZEN OSAFUNE JU NOBUKUNI SAKU NOBUIYE BUN-EI (f: NOBUKUNI): From KEN-CHO 1249.      MEI: BIZEN OSAFUNE NOBUIYE NOBUNAO SHO-O (f: NOBUIYE): OSAFUNE smith.      MEI: BISHU OSAFUNE JU NOBUNAO NOBUYASU SHO-WA (t: NOBUNAO): NOBUYASU is the always present          student to NOBUFUSA, regardless of era. NOBUYASU in         OSAFUNE in O-AN 1368, KOZORI times.     MEI: BISHU OSAFUNE JU NOBUYASU NOBUTOMO GEN-KO (f: NOBUYASU)     MEI: BISHU OSAFUNE NOBUTOMO          BISHU OSAFUNE JU NOBUTOMO
Return to: SiteMap
Glossary